Kada sam bio u srednjoj školi nastavnik mi je rekao da ću najverovatnije završiti na električnoj stolici.


kada-sam-bio-u-srednjoj-koli-nastavnik-mi-rekao-da-u-najverovatnije-zavriti-na-elektrinoj-stolici
silvester stalonekadasambiosrednjojkolinastavnikmirekaodaćunajverovatnijezavritinaelektričnojstolicikada samsam biobio uu srednjojsrednjoj školiškoli nastavniknastavnik mimi jeje rekaorekao dada ćuću najverovatnijenajverovatnije završitizavršiti nana električnojelektričnoj stolicikada sam biosam bio ubio u srednjoju srednjoj školisrednjoj školi nastavnikškoli nastavnik minastavnik mi jemi je rekaoje rekao darekao da ćuda ću najverovatnijeću najverovatnije završitinajverovatnije završiti nazavršiti na električnojna električnoj stolicikada sam bio usam bio u srednjojbio u srednjoj školiu srednjoj školi nastavniksrednjoj školi nastavnik miškoli nastavnik mi jenastavnik mi je rekaomi je rekao daje rekao da ćurekao da ću najverovatnijeda ću najverovatnije završitiću najverovatnije završiti nanajverovatnije završiti na električnojzavršiti na električnoj stolicikada sam bio u srednjojsam bio u srednjoj školibio u srednjoj školi nastavniku srednjoj školi nastavnik misrednjoj školi nastavnik mi ješkoli nastavnik mi je rekaonastavnik mi je rekao dami je rekao da ćuje rekao da ću najverovatnijerekao da ću najverovatnije završitida ću najverovatnije završiti naću najverovatnije završiti na električnojnajverovatnije završiti na električnoj stolici

Kada počinjemo, ne znamo kako će se to završiti. -Herodot
kada-poinjemo-ne-znamo-kako-e-se-to-zavriti
Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci. -Alfred Hičkok
nikad-nisam-rekao-da-su-glumci-stoka-zapravo-sam-rekao-da-bi-se-prema-njima-trebalo-ponaati-kao-prema-stoci
Kada bi svako od nas bio covek, onda bi i svaki kamen bio dragulj
kada-bi-svako-od-nas-bio-covek-onda-bi-i-svaki-kamen-bio-dragulj
Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga