Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim.


kada-sam-doao-u-sarajevo-1958-bilo-u-njemu-sedamdeset-hiljada-stanovnika-kada-sam-morao-da-odem-bilo-570-000-a-znai-pola-miliona-ljudi-dolo-da-vidi
duško ttrifunovićkadasamdoaosarajevo1958bilonjemusedamdesethiljadastanovnikamoraodaodem570000duaznačipolamilionaljudidoloviditajatoradimkada samsam došaodošao uu sarajevosarajevo 1958bilo jeu njemunjemu sedamdesetsedamdeset hiljadahiljada stanovnikakada samsam moraomorao dada odembilo je000 dušapola milionamiliona ljudiljudi jeje došlodošlo dada vidividi štašta jakada sam došaosam došao udošao u sarajevou sarajevo 1958bilo je uje u njemuu njemu sedamdesetnjemu sedamdeset hiljadasedamdeset hiljada stanovnikakada sam moraosam morao damorao da odembilo je 570570 000 dušapola miliona ljudimiliona ljudi jeljudi je došloje došlo dadošlo da vidida vidi štavidi šta jaja to radim