Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga.


kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga
salvador dalikadasamimao6godinahteodabudemkuvarnapunio7želeonapoleonmojaambicijanastavilarasteposletogakada samsam imaohteo samsam dada budembudem kuvarkada samsam napunioželeo samsam dada budembudem napoleoni mojamoja ambicijaambicija jeje nastavilanastavila dada rasteraste posleposle togakada sam imaosam imao 6imao 6 godinahteo sam dasam da budemda budem kuvarkada sam napuniosam napunio 7želeo sam dasam da budemda budem napoleoni moja ambicijamoja ambicija jeambicija je nastavilaje nastavila danastavila da rasteda raste posleraste posle togakada sam imao 6sam imao 6 godinahteo sam da budemsam da budem kuvarkada sam napunio 7želeo sam da budemsam da budem napoleoni moja ambicija jemoja ambicija je nastavilaambicija je nastavila daje nastavila da rastenastavila da raste posleda raste posle togakada sam imao 6 godinahteo sam da budem kuvarželeo sam da budem napoleoni moja ambicija je nastavilamoja ambicija je nastavila daambicija je nastavila da rasteje nastavila da raste poslenastavila da raste posle toga

Jednom sam poželeo da me ti nazoveš kad budem sam. I kada budem daleko. I eto, prva želja mi se ispunila. Nadam se da drugu neću morati da čekam toliko dugo. -Đorđe Balašević
jednom-sam-poeleo-da-me-ti-nazove-kad-budem-sam-i-kada-budem-daleko-i-eto-prva-elja-mi-se-ispunila-nadam-se-da-drugu-neu-morati-da-ekam-toliko-dugo