Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.


kada-sam-imao-pet-godina-majka-mi-rekla-da-srea-klju-ivota-kada-sam-poao-u-kolu-pitali-su-me-elim-da-budem-kad-porastem-napisao-sam-srean-rekli-su
džon lenonkadasamimaopetgodinamajkamirekladasrećaključživotapoaokolupitalisumetaželimbudemkadporastemnapisao“srećan”reklinisamrazumeozadatakjaimodgovoriooninisurazumeliživotkada samsam imaoimao petpet godinamajka mimi jeje reklarekla dada jeje srećasreća ključključ životakada samsam pošaopošao uu školupitali susu meme štašta želimželim dada budembudem kadkad porastemnapisao samsam “srećan”rekli susu mimi dada nisamnisam razumeorazumeo zadatakja samsam imim odgovorioodgovorio dada onioni nisunisu razumelirazumeli životkada sam imaosam imao petimao pet godinamajka mi jemi je reklaje rekla darekla da jeda je srećaje sreća ključsreća ključ životakada sam pošaosam pošao upošao u školupitali su mesu me štame šta želimšta želim daželim da budemda budem kadbudem kad porastemnapisao sam “srećan”rekli su misu mi dami da nisamda nisam razumeonisam razumeo zadataka ja samja sam imsam im odgovorioim odgovorio daodgovorio da onida oni nisuoni nisu razumelinisu razumeli život

Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga
Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Kada me ljudi upitaju da li sam išao u filmsku školu, odgovaram da sam išao na filmove. -Kventin Tarantino
kada-me-ljudi-upitaju-da-li-sam-iao-u-filmsku-kolu-odgovaram-da-sam-iao-na-filmove