Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam


kada-sam-imao-pet-godina-majka-mi-rekla-da-srea-klju-ivota-kada-sam-poao-u-kolu-pitali-su-me-elim-da-budem-kad-porastem-napisao-sam-srean-rekli-su
džon lenonkadasamimaopetgodinamajkamirekladasrećaključživotapoaokolupitalisumetaželimbudemkadporastemnapisaosrećanreklinisamrazumeozadatakjaimodgovoriooninisurazumeliživotkada samsam imaoimao petpet godinamajka mimi jeje reklarekla dada jeje srećasreća ključključ životakada samsam pošaopošao uu školupitali susu meme štašta želimželim dada budembudem kadkad porastemnapisao samrekli susu mimi dada nisamnisam razumeorazumeo zadatakja samsam imim odgovorioodgovorio dada onioni nisunisu razumelirazumeli životkada sam imaosam imao petimao pet godinamajka mi jemi je reklaje rekla darekla da jeda je srećaje sreća ključsreća ključ životakada sam pošaosam pošao upošao u školupitali su mesu me štame šta želimšta želim daželim da budemda budem kadbudem kad porastemrekli su misu mi dami da nisamda nisam razumeonisam razumeo zadataka ja samja sam imsam im odgovorioim odgovorio daodgovorio da onida oni nisuoni nisu razumelinisu razumeli život

Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.Kada me ljudi upitaju da li sam išao u filmsku školu, odgovaram da sam išao na filmove.