Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao


kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-oslobodio-sam-se-svega-to-nije-bilo-zdravo-za-mene-od-hrane-ljudi-stvari-situacija-i-svega-ostalog-to-me-vuklo-ka
Čarli Čaplinkadasamzaistapočeovoletisebeoslobodiosesvegatonijebilozdravozameneodhraneljudistvarisituacijaostalogmevuklokadnudaljemenesamogapočetkutozvaozdraviegoizamalidanasznamdaljubavpremasamomesebikada samsam zaistazaista počeopočeo voletivoleti sebesebe oslobodiooslobodio samsam sese svegasvega štošto nijenije bilobilo zdravozdravo zaza meneod hranesituacija ii svegasvega ostalogostalog štošto meme jeje vuklovuklo kaka dnudalje odod menemene samogau početkupočetku samzdravi egoizamali danasdanas znamznam dada jeljubav premaprema samomesamome sebikada sam zaistasam zaista počeozaista počeo voletipočeo voleti sebevoleti sebe oslobodiosebe oslobodio samoslobodio sam sesam se svegase svega štosvega što niješto nije bilonije bilo zdravobilo zdravo zazdravo za menesituacija i svegai svega ostalogsvega ostalog štoostalog što mešto me jeme je vukloje vuklo kavuklo ka dnudnu a daljea dalje oddalje od meneod mene samogau početku samsam to zvaoali danas znamdanas znam daznam da jeje to ljubavljubav prema samomeprema samome sebi

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost