Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.


kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Čarli Čaplinkadasamzaistapočeovoletisebeprestaoželetidauvekpravutakomanjegreiodanasshvatiosetozoveskromnostkada samsam zaistazaista počeopočeo voletivoleti sebesebe prestaoprestao samsam želetiželeti dada samsam uvekuvek uu pravutako samsam manjemanje grešiodanas samsam shvatioshvatio dada sezove skromnostkada sam zaistasam zaista počeozaista počeo voletipočeo voleti sebevoleti sebe prestaosebe prestao samprestao sam želetisam želeti daželeti da samda sam uveksam uvek uuvek u pravutako sam manjesam manje grešiodanas sam shvatiosam shvatio dashvatio da sese to zovekada sam zaista počeosam zaista počeo voletizaista počeo voleti sebepočeo voleti sebe prestaovoleti sebe prestao samsebe prestao sam želetiprestao sam želeti dasam želeti da samželeti da sam uvekda sam uvek usam uvek u pravutako sam manje grešiodanas sam shvatio dasam shvatio da seda se to zovese to zove skromnostkada sam zaista počeo voletisam zaista počeo voleti sebezaista počeo voleti sebe prestaopočeo voleti sebe prestao samvoleti sebe prestao sam želetisebe prestao sam želeti daprestao sam želeti da samsam želeti da sam uvekželeti da sam uvek uda sam uvek u pravudanas sam shvatio da seshvatio da se to zoveda se to zove skromnost

Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga