Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.


kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-samom-sebi-krasti-svoje-vreme-i-prestao-sam-praviti-grandiozne-projekte-za-budunost-danas-radim-samo-ono
Čarli Čaplinkadasamzaistapočeovoletisebeprestaosamomsebikrastisvojevremepravitigrandiozneprojektezabudućnostdanasradimsamoonotomidonosiradostsrećuradimstvarikojevolimraditiveselemojesrcečinimtonasvojvlastitinačinsvomvlastitomritmuznamdasezovejednostavnostkada samsam zaistazaista počeopočeo voletivoleti sebeprestao samsam samomsamom sebisebi krastikrasti svojesvoje vremei prestaoprestao samsam pravitipraviti grandioznegrandiozne projekteprojekte zaza budućnostdanas radimradim samosamo onoono štošto mimi donosidonosi radostradost ii srećuradim stvaristvari kojekoje volimvolim raditiraditi ii kojekoje veselevesele mojemoje srcesrce ii činimna svojsvoj vlastitivlastiti načinnačin iu svomsvom vlastitomvlastitom ritmudanas znamznam dada sezove jednostavnostkada sam zaistasam zaista počeozaista počeo voletipočeo voleti sebeprestao sam samomsam samom sebisamom sebi krastisebi krasti svojekrasti svoje vremei prestao samprestao sam pravitisam praviti grandioznepraviti grandiozne projektegrandiozne projekte zaprojekte za budućnostdanas radim samoradim samo onosamo ono štoono što mišto mi donosimi donosi radostdonosi radost iradost i srećuradim stvari kojestvari koje volimkoje volim raditivolim raditi iraditi i kojei koje veselekoje vesele mojevesele moje srcemoje srce isrce i činimčinim to nana svoj vlastitisvoj vlastiti načinvlastiti način inačin i ui u svomu svom vlastitomsvom vlastitom ritmudanas znam daznam da sese to zove

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Izgleda, prestao sam da volim. Počeo sam da mislim ljubavlju. Izgleda da sam izdao najlirskije u sebi. Počeo sam da mislim osećanjima. -Miroslav Mika Antić
izgleda-prestao-sam-da-volim-poeo-sam-da-mislim-ljubavlju-izgleda-da-sam-izdao-najlirskije-u-sebi-poeo-sam-da-mislim-oseanjima