Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam žudeti za nekim drugačijim životom i mogao sam videti da je sve što me je okruživalo ustvari bilo poziv da rastem i da se razvijam. Danas, ja to zovem zrelost.


kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-udeti-za-nekim-drugaijim-ivotom-i-mogao-sam-videti-da-sve-to-me-okruivalo-ustvari-bilo-poziv-da-rastem
Čarli Čaplinkadasamzaistapočeovoletisebeprestaožudetizanekimdrugačijimživotommogaovidetidasvetomeokruživaloustvaribilopozivrastemserazvijamdanasjatozovemzrelostkada samsam zaistazaista počeopočeo voletivoleti sebeprestao samsam žudetižudeti zaza nekimnekim drugačijimdrugačijim životomživotom ii mogaomogao samsam videtivideti dada jeje svesve štošto meme jeje okruživalookruživalo ustvariustvari bilobilo pozivpoziv dada rastemrastem ii dada sese razvijamzovem zrelostkada sam zaistasam zaista počeozaista počeo voletipočeo voleti sebeprestao sam žudetisam žudeti zažudeti za nekimza nekim drugačijimnekim drugačijim životomdrugačijim životom iživotom i mogaoi mogao sammogao sam videtisam videti davideti da jeda je sveje sve štosve što mešto me jeme je okruživaloje okruživalo ustvariokruživalo ustvari biloustvari bilo pozivbilo poziv dapoziv da rastemda rastem irastem i dai da seda se razvijamja to zovem

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost