Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.


kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-shvatio-sam-koliko-moe-biti-uvredljivo-kada-pokuavam-da-nateram-nekoga-da-radi-ono-to-ja-hou-iako-znam-da-trenutak
Čarli Čaplinkadasamzaistapočeovoletisebeshvatiokolikomožebitiuvredljivokadapokuavamdanateramnekogaradionotojahoćuiakoznamtrenutaknijepraviosobaspremnazatopačakondajadanastozovempotovanjekada samsam zaistazaista počeopočeo voletivoleti sebeshvatio samsam kolikokoliko možemože bitibiti uvredljivouvredljivo kadakada pokušavampokušavam dada nateramnateram nekoganekoga dada radiradi onoono štošto jaja hoćuiako znamznam dada trenutaktrenutak nijenije pravipravi ii dada tata osobaosoba nijenije spremnaspremna zapa čakčak ii ondaonda kadakada samsam tata osobaosoba jazovem poštovanjekada sam zaistasam zaista počeozaista počeo voletipočeo voleti sebeshvatio sam kolikosam koliko možekoliko može bitimože biti uvredljivobiti uvredljivo kadauvredljivo kada pokušavamkada pokušavam dapokušavam da nateramda nateram nekoganateram nekoga danekoga da radida radi onoradi ono štoono što jašto ja hoćuiako znam daznam da trenutakda trenutak nijetrenutak nije pravinije pravi ipravi i dai da tada ta osobata osoba nijeosoba nije spremnanije spremna zapa čak ičak i ondai onda kadaonda kada samkada sam tasam ta osobata osoba jaja to zovem

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost