Kada sam zaista počeo voleti sebe spoznao sam da me moj um može poremetiti i da se od nekih svojih misli mogu razboljeti. Ali čim sam počeo da koristim svoje srce, moj um je dobio dragocjenog saveznika. Danas ovu vezu zovem MUDROST SRCA.


kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-spoznao-sam-da-me-moj-um-moe-poremetiti-i-da-se-od-nekih-svojih-misli-mogu-razboljeti-ali-im-sam-poeo-da-koristim
Čarli Čaplinkadasamzaistapočeovoletisebespoznaodamemojummožeporemetitiseodnekihsvojihmislimogurazboljetialičimkoristimsvojesrcedobiodragocjenogsaveznikadanasovuvezuzovemmudrostsrcakada samsam zaistazaista počeopočeo voletivoleti sebesebe spoznaospoznao samsam dada meme mojmoj umum možemože poremetitiporemetiti ii dada sese odod nekihnekih svojihsvojih mislimisli mogumogu razboljetiali čimčim samsam počeopočeo dada koristimkoristim svojesvoje srcemoj umum jeje dobiodobio dragocjenogdragocjenog saveznikadanas ovuovu vezuvezu zovemzovem mudrostmudrost srcakada sam zaistasam zaista počeozaista počeo voletipočeo voleti sebevoleti sebe spoznaosebe spoznao samspoznao sam dasam da meda me mojme moj ummoj um možeum može poremetitimože poremetiti iporemetiti i dai da seda se odse od nekihod nekih svojihnekih svojih mislisvojih misli mogumisli mogu razboljetiali čim samčim sam počeosam počeo dapočeo da koristimda koristim svojekoristim svoje srcemoj um jeum je dobioje dobio dragocjenogdobio dragocjenog saveznikadanas ovu vezuovu vezu zovemvezu zovem mudrostzovem mudrost srca

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Gledao sam Titanik kada sam se vratio kući iz bolnice. Znao sam da je moj IQ oštećen. -Stiven King
gledao-sam-titanik-kada-sam-se-vratio-kui-iz-bolnice-znao-sam-da-moj-iq-ote