Kada se bavite komedijom tokom 40 godina, onda zaista znate većinu šala. Čak i ukoiko ne znate za neku specifičnu šalu, onda možete prilično pogoditi kakva bi to šala mogla biti.


kada-se-bavite-komedijom-tokom-40-godina-onda-zaista-znate-veinu-ala-ak-i-ukoiko-ne-znate-za-neku-specifinu-alu-onda-moete-prilino-pogoditi-kakva-bi
džon klizkadasebavitekomedijomtokom40godinaondazaistaznatevećinualaČakukoikonezanekuspecifičnualumožetepriličnopogoditikakvabitoalamoglabitikada sese bavitebavite komedijomkomedijom tokomtokom 4040 godinaonda zaistazaista znateznate većinuvećinu šalaČak ii ukoikoukoiko nene znateznate zaza nekuneku specifičnuspecifičnu šaluonda možetemožete priličnoprilično pogoditipogoditi kakvakakva bišala moglamogla bitikada se bavitese bavite komedijombavite komedijom tokomkomedijom tokom 40tokom 40 godinaonda zaista znatezaista znate većinuznate većinu šalaČak i ukoikoi ukoiko neukoiko ne znatene znate zaznate za nekuza neku specifičnuneku specifičnu šaluonda možete priličnomožete prilično pogoditiprilično pogoditi kakvapogoditi kakva bibi to šalašala mogla biti

Postojala je devojka koja je znala kako da bude srećna čak i onda kada je bila tužna. A to je važno, znate? -Merlin Monro
postojala-devojka-koja-znala-kako-da-bude-srena-ak-i-onda-kada-bila-na-a-to-vano-znate
Ukoliko ne znate koji su uzroci vaših grešaka, onda niste mudriji nego što ste bili na početku. -Napoleon Hil
ukoliko-ne-znate-koji-su-uzroci-vaih-greaka-onda-niste-mudriji-nego-to-ste-bili-na-poetku
Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami. -Merlin Monroe
vrlo-esto-dovoljno-samo-biti-pored-nekoga-nije-potreban-dodir-ak-razgovor-dovoljan-samo-oseaj-koji-prolazi-izmeu-vas-dvoje-da-znate-da-niste-sami