Kada se dogode velika zla, obično pokušam da otkrijem šta dobro može iz njih da proizađe na našu utehu, pošto je Proviđenje zapravo tako postavilo poredak stvari da su većina zala načini da se proizvede neko dobro. Mi ne živimo u svetu kojim ne vladaju zakoni ni moć Više Sile. Naši napori su u Njegovim rukama, i on njima upravlja; On će doneti njihove rezultate, u Svom sopstvenom času.


kada-se-dogode-velika-zla-obino-pokuam-da-otkrijem-dobro-moe-iz-njih-da-proizae-na-nau-utehu-poto-provienje-zapravo-tako-postavilo-poredak-stvari-da
tomas džefersonkadasedogodevelikazlaobičnopokuamdaotkrijemtadobromožeiznjihproizađenanauutehupotoproviđenjezapravotakopostaviloporedakstvarisuvećinazalanačiniproizvedenekodobromineživimosvetukojimvladajuzakonimoćviesilenainaporinjegovimrukamaonnjimaupravljaonćedonetinjihoverezultatesvomsopstvenomčasukada sese dogodedogode velikavelika zlaobično pokušampokušam dada otkrijemotkrijem štašta dobrodobro možemože iziz njihnjih dada proizađeproizađe nana našunašu utehupošto jeje proviđenjeproviđenje zapravozapravo takotako postavilopostavilo poredakporedak stvaristvari dada susu većinavećina zalazala načininačini dada sese proizvedeproizvede nekoneko dobromi nene živimoživimo uu svetusvetu kojimkojim nene vladajuvladaju zakonizakoni nini moćmoć viševiše silenaši naporinapori susu uu njegovimnjegovim rukamai onon njimanjima upravljaon ćeće donetidoneti njihovenjihove rezultateu svomsvom sopstvenomsopstvenom časukada se dogodese dogode velikadogode velika zlaobično pokušam dapokušam da otkrijemda otkrijem štaotkrijem šta dobrošta dobro možedobro može izmože iz njihiz njih danjih da proizađeda proizađe naproizađe na našuna našu utehupošto je proviđenjeje proviđenje zapravoproviđenje zapravo takozapravo tako postavilotako postavilo poredakpostavilo poredak stvariporedak stvari dastvari da suda su većinasu većina zalavećina zala načinizala načini danačini da seda se proizvedese proizvede nekoproizvede neko dobromi ne živimone živimo uživimo u svetuu svetu kojimsvetu kojim nekojim ne vladajune vladaju zakonivladaju zakoni nizakoni ni moćni moć višemoć više silenaši napori sunapori su usu u njegovimu njegovim rukamai on njimaon njima upravljaon će donetiće doneti njihovedoneti njihove rezultateu svom sopstvenomsvom sopstvenom času

Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro
Kada pomislimo nešto dobro svojim bližnjima, rođenima, našoj zemlji i celom svetu, mi im zaista mnogo pomažemo, jer misao je sanaga i moć. -Otac Tadej
kada-pomislimo-neto-dobro-svojim-blinjima-roenima-naoj-zemlji-i-celom-svetu-mi-im-zaista-mnogo-pomaemo-jer-misao-sanaga-i-mo