Kada se mama i tata zaključaju u spavaću sobu, ja narednih sat vremena mogu da radim šta hoću. Što ja volim taj seks! xD


kada-se-mama-i-tata-zakljuaju-u-spavau-sobu-ja-narednih-sat-vremena-mogu-da-radim-hou-to-ja-volim-taj-seks-xd
kadasemamatatazaključajuspavaćusobujanarednihsatvremenamogudaradimtahoćuŠtovolimtajseksxdkada sese mamamama ii tatatata zaključajuzaključaju uu spavaćuspavaću sobuja narednihnarednih satsat vremenavremena mogumogu dada radimradim štašta hoćuŠto jaja volimvolim tajtaj sekskada se mamase mama imama i tatai tata zaključajutata zaključaju uzaključaju u spavaćuu spavaću sobuja narednih satnarednih sat vremenasat vremena moguvremena mogu damogu da radimda radim štaradim šta hoćuŠto ja volimja volim tajvolim taj sekskada se mama ise mama i tatamama i tata zaključajui tata zaključaju utata zaključaju u spavaćuzaključaju u spavaću sobuja narednih sat vremenanarednih sat vremena mogusat vremena mogu davremena mogu da radimmogu da radim štada radim šta hoćuŠto ja volim tajja volim taj sekskada se mama i tatase mama i tata zaključajumama i tata zaključaju ui tata zaključaju u spavaćutata zaključaju u spavaću sobuja narednih sat vremena mogunarednih sat vremena mogu dasat vremena mogu da radimvremena mogu da radim štamogu da radim šta hoćuŠto ja volim taj seks

Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim. -Duško Ttrifunović
kada-sam-doao-u-sarajevo-1958-bilo-u-njemu-sedamdeset-hiljada-stanovnika-kada-sam-morao-da-odem-bilo-570-000-a-znai-pola-miliona-ljudi-dolo-da-vidi
Kada već dođe do toga, pustim ih da misle šta hoće. Ako mi je dovoljno stalo da se bave onim što ja radim, samim tim sam bolja od njih. -Merlin Monro
kada-ve-doe-do-toga-pustim-ih-da-misle-hoe-ako-mi-dovoljno-stalo-da-se-bave-onim-to-ja-radim-samim-tim-sam-bolja-od-njih
- Voliš ti nju.Slegao sam ramenima, podigao ruku i prislonio sat na uho.- Pa, šta ja znam.Primetio sam da mi i sat ubrza svaki put kad je neko pomene. -Đorđe Balašević
voli-ti-njuslegao-sam-ramenima-podigao-ruku-i-prislonio-sat-na-uho-pa-ja-znamprimetio-sam-da-mi-i-sat-ubrza-svaki-put-kad-neko-pomene
Ne volim te, ne volim to ne mogu kriti takvoom decku ja cura ne mogu biti aaaa hahahaha :D
ne-volim-te-ne-volim-to-ne-mogu-kriti-takvoom-decku-ja-cura-ne-mogu-biti-aaaa-hahahaha-d