Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.


kada-smo-zaljubljeni-onda-oni-koje-volimo-rastu-u-naim-oima-kada-poelimo-nekog-drugog-onda-se-smanjuju-svi-ljudi-na-zemlji-naviknu-se-na-to-posle
momo kaporkadasmozaljubljeniondaonikojevolimorastunaimočimapoželimonekogdrugogsesmanjujusviljudinazemljinaviknutoposleizvesnogvremenaživeuglavnombezljubavidaimnitanaročitonesmetakada smosmo zaljubljenionda onioni kojekoje volimovolimo rasturastu uu našimnašim očimakada poželimopoželimo nekognekog drugogonda sese smanjujusvi ljudiljudi nana zemljizemlji naviknunaviknu sese naposle izvesnogizvesnog vremenavremena ii živebez ljubavida imim ništaništa naročitonaročito nene smetakada smo zaljubljenionda oni kojeoni koje volimokoje volimo rastuvolimo rastu urastu u našimu našim očimakada poželimo nekogpoželimo nekog drugogonda se smanjujusvi ljudi naljudi na zemljina zemlji naviknuzemlji naviknu senaviknu se nana to posleposle izvesnog vremenaizvesnog vremena ivremena i živea da imda im ništaim ništa naročitoništa naročito nenaročito ne smeta

Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota. -Konfučije
kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota
Kada previse oprastas, ljudi naviknu da te povredjuju.
kada-previse-oprastas-ljudi-naviknu-da-te-povredjuju
Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori. -Nikolaj Velimirović
kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori
Kada bismo samo mogli naslikati rukama ono što vidimo našim očima. -Onore de Balzak
kada-bismo-samo-mogli-naslikati-rukama-ono-to-vidimo-naim-oima