Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana.


kada-sujeta-prisutna-onda-dolazi-do-gordosti-svae-nije-nesrea-to-mi-imamo-suprotna-gledi-jer-se-stvar-mora-sagledati-vie-strana
patrijarh pavlekadasujetaprisutnaondadolazidogordostisvađenijenesrećatomiimamosuprotnagleditajersestvarmorasagledativiestranakada jeje sujetasujeta prisutnaprisutna ondaonda dolazidolazi dodo gordostinije nesrećanesreća štošto mimi imamoimamo suprotnasuprotna gledištajer sese stvarstvar moramora sagledatisagledati sasa viševiše stranakada je sujetaje sujeta prisutnasujeta prisutna ondaprisutna onda dolazionda dolazi dodolazi do gordostinije nesreća štonesreća što mišto mi imamomi imamo suprotnaimamo suprotna gledištajer se stvarse stvar morastvar mora sagledatimora sagledati sasagledati sa višesa više stranakada je sujeta prisutnaje sujeta prisutna ondasujeta prisutna onda dolaziprisutna onda dolazi doonda dolazi do gordostinije nesreća što minesreća što mi imamošto mi imamo suprotnami imamo suprotna gledištajer se stvar morase stvar mora sagledatistvar mora sagledati samora sagledati sa višesagledati sa više stranakada je sujeta prisutna ondaje sujeta prisutna onda dolazisujeta prisutna onda dolazi doprisutna onda dolazi do gordostinije nesreća što mi imamonesreća što mi imamo suprotnašto mi imamo suprotna gledištajer se stvar mora sagledatise stvar mora sagledati sastvar mora sagledati sa višemora sagledati sa više strana

Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori. -Nikolaj Velimirović
kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori
Kada žena uzme stvar u svoje ruke to više nije mala stvar :-D
kada-ena-uzme-stvar-u-svoje-ruke-to-vie-nije-mala-stvar-d
Historija neprestano mora da se piše iznova, ne zato da bi se spoznale nove historijske činjenice, nego zato što su se promjenila gledišta historičara. -Francois Mauriac
historija-neprestano-mora-da-se-pie-iznova-ne-zato-da-bi-se-spoznale-nove-historijske-injenice-nego-zato-to-su-se-promjenila-gledi-historiara