Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori.


kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori
nikolaj velimirovićkadasvigovorecrkvanemožedadođedorečisenamrtisudbazavežesvejezikeondadolazirečijedinasmegovorikada svisvi govorecrkva nene možemože dada dođedođe dodo rečikada sese namrštinamršti sudbasudba ii zavežezaveže svesve jezikeonda crkvacrkva dolazidolazi dodo rečionda jedinajedina crkvacrkva smesme ii možemože dada govorikada svi govorecrkva ne možene može damože da dođeda dođe dodođe do rečikada se namrštise namršti sudbanamršti sudba isudba i zavežei zaveže svezaveže sve jezikeonda crkva dolazicrkva dolazi dodolazi do rečionda jedina crkvajedina crkva smecrkva sme isme i možei može damože da govori

Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. -Patrijarh Pavle
kada-sujeta-prisutna-onda-dolazi-do-gordosti-svae-nije-nesrea-to-mi-imamo-suprotna-gledi-jer-se-stvar-mora-sagledati-vie-strana
Širenje civilizacije se može uporediti sa širenjem vatre. Prvo je to tiha iskra, a onda podrhtavajući plamen, a onda moćni požar koji postaje sve jači i brži. -Nikola Tesla
irenje-civilizacije-se-moe-uporediti-irenjem-vatre-prvo-to-tiha-iskra-a-onda-podrhtavajui-plamen-a-onda-mo-poar-koji-postaje-sve-jai-i-bri