Kada te nema jer tako hoću, zaledim osmeh, u sebi kažem ime, udahnem duboko i pomislim: tako mi nedostaješ.


kada-te-nema-jer-tako-hou-zaledim-osmeh-u-sebi-kaem-ime-udahnem-duboko-i-pomislim-tako-mi-nedostaje
miroslav mika antićkadatenemajertakohoćuzaledimosmehsebikažemimeudahnemdubokopomislimminedostajekada tete nemanema jerjer takotako hoćuzaledim osmehu sebisebi kažemkažem imeudahnem dubokoduboko ii pomislimtako mimi nedostaješkada te nemate nema jernema jer takojer tako hoćuu sebi kažemsebi kažem imeudahnem duboko iduboko i pomislimtako mi nedostaješkada te nema jerte nema jer takonema jer tako hoćuu sebi kažem imeudahnem duboko i pomislimkada te nema jer takote nema jer tako hoću

Mogu ja imati kojeg hoću, al neću, hoću tebe i ima da me ženiš… i nema rasprave.Mudar čovek gleda na prostranstvo i ne smatra malo tako malim ni veliko tako velikim, jer on zna da dimenzije nemaju granica.Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem.Kako je lepo znati da te ljudi tako vole, da te cene, da im nedostaješ … Evo danas gde god krenem svi mi od reda kažu – još si nam samo ti falila  ...Kada ti se javim, znači nedostaješ mi. Kada ti se ne javim, znaci da čekam da ja počnem tebi nedostajati!Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.