Kada ti se žena obraća uvijek slušaj šta ti govori očima


kada-ti-se-ena-obraa-uvijek-sluaj-ti-govori-oima
viktor igokadatiseženaobraćauvijeksluajtagovoriočimakada titi sese ženažena obraćaobraća uvijekuvijek slušajslušaj štašta titi govorigovori očimakada ti seti se ženase žena obraćažena obraća uvijekobraća uvijek slušajuvijek slušaj štaslušaj šta tišta ti govoriti govori očimakada ti se ženati se žena obraćase žena obraća uvijekžena obraća uvijek slušajobraća uvijek slušaj štauvijek slušaj šta tislušaj šta ti govorišta ti govori očimakada ti se žena obraćati se žena obraća uvijekse žena obraća uvijek slušajžena obraća uvijek slušaj štaobraća uvijek slušaj šta tiuvijek slušaj šta ti govorislušaj šta ti govori očima

Kada bismo samo mogli naslikati rukama ono što vidimo našim očima. -Onore de Balzak
kada-bismo-samo-mogli-naslikati-rukama-ono-to-vidimo-naim-oima