Kada u životu pronađeš nešto bitno, to ne znači da se trebaš odreći svega ostalog.


kada-u-ivotu-pronae-neto-bitno-to-ne-znai-da-se-treba-odrei-svega-ostalog
paulo koeljokadaživotupronađenetobitnotoneznačidasetrebaodrećisvegaostalogkada uu životuživotu pronađešpronađeš neštonešto bitnone značiznači dada sese trebaštrebaš odrećiodreći svegasvega ostalogkada u životuu životu pronađešživotu pronađeš neštopronađeš nešto bitnone znači daznači da seda se trebašse trebaš odrećitrebaš odreći svegaodreći svega ostalogkada u životu pronađešu životu pronađeš neštoživotu pronađeš nešto bitnone znači da seznači da se trebašda se trebaš odrećise trebaš odreći svegatrebaš odreći svega ostalogkada u životu pronađeš neštou životu pronađeš nešto bitnone znači da se trebašznači da se trebaš odrećida se trebaš odreći svegase trebaš odreći svega ostalog

Kada iz vlastitog iskustva saznate šta znači užas, naoružani ste protiv svega u životu. -Agata Kristi
kada-iz-vlastitog-iskustva-saznate-znai-uas-naoruani-ste-protiv-svega-u-ivotu
Prihvati stvari kakve jesu. Kada trebaš udariti udari. Kada trebaš šutnuti šutni. -Bruce Lee
prihvati-stvari-kakve-jesu-kada-treba-udariti-udari-kada-treba-utnuti-utni
Odreći se slobode znači odreći se svog ljudskog dostojanstva, odreći se svojih ljudskih prava, pa čak se odreći i svojih obaveza. -Žan-Žak Ruso
odrei-se-slobode-znai-odrei-se-svog-ljudskog-dostojanstva-odrei-se-svojih-ljudskih-prava-pa-ak-se-odrei-i-svojih-obaveza
Biti najbogatiji čovek na groblju ne znači mi ništa… Leći uveče u krevet sa mišlju da si uradio nešto sjajno, to mi je bitno. -Stiv Džobs
biti-najbogatiji-ovek-na-groblju-ne-znai-mi-lei-uvee-u-krevet-milju-da-uradio-neto-sjajno-to-mi-bitno
Biti najbogatiji čovek na groblju ne znači mi ništa... Leći uveče u krevet sa mišlju da si uradio nešto sjajno, to mi je bitno. -Stiv Džobs
biti-najbogatiji-ovek-na-groblju-ne-znai-mi-lei-uvee-u-krevet-milju-da-uradio-neto-sjajno-to-mi-bitno