Kada već dođe do toga, pustim ih da misle šta hoće. Ako mi je dovoljno stalo da se bave onim što ja radim, samim tim sam bolja od njih.


kada-ve-doe-do-toga-pustim-ih-da-misle-hoe-ako-mi-dovoljno-stalo-da-se-bave-onim-to-ja-radim-samim-tim-sam-bolja-od-njih
merlin monrokadavećdođedotogapustimihdamisletahoćeakomidovoljnostalosebaveonimtojaradimsamimtimsamboljaodnjihkada većveć dođedođe dodo togapustim ihih dada mislemisle štašta hoćeako mimi jeje dovoljnodovoljno stalostalo dada sese bavebave onimonim štošto jaja radimsamim timtim samsam boljabolja odod njihkada već dođeveć dođe dodođe do togapustim ih daih da misleda misle štamisle šta hoćeako mi jemi je dovoljnoje dovoljno stalodovoljno stalo dastalo da seda se bavese bave onimbave onim štoonim što jašto ja radimsamim tim samtim sam boljasam bolja odbolja od njihkada već dođe doveć dođe do togapustim ih da misleih da misle štada misle šta hoćeako mi je dovoljnomi je dovoljno staloje dovoljno stalo dadovoljno stalo da sestalo da se baveda se bave onimse bave onim štobave onim što jaonim što ja radimsamim tim sam boljatim sam bolja odsam bolja od njihkada već dođe do togapustim ih da misle štaih da misle šta hoćeako mi je dovoljno stalomi je dovoljno stalo daje dovoljno stalo da sedovoljno stalo da se bavestalo da se bave onimda se bave onim štose bave onim što jabave onim što ja radimsamim tim sam bolja odtim sam bolja od njih

Neka misle šta hoće. Ako im je stalo toliko da se bave sa onim što ja radim, onda sam već bolja od njih. -Merilin Monro
neka-misle-hoe-ako-im-stalo-toliko-da-se-bave-onim-to-ja-radim-onda-sam-ve-bolja-od-njih
Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim. -Duško Ttrifunović
kada-sam-doao-u-sarajevo-1958-bilo-u-njemu-sedamdeset-hiljada-stanovnika-kada-sam-morao-da-odem-bilo-570-000-a-znai-pola-miliona-ljudi-dolo-da-vidi
Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah