Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...


kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom
kadaviđamouvekistalicanakrajuonapostajudeonaegživotakadapostanuživotaondaželedanamgaizmeneakonebudeponjihovomkada viđamoviđamo uvekuvek istaista licana krajukraju onaona postajupostaju deodeo našegnašeg životakada postanupostanu deodeo našegnašeg životaonda želežele ii dada namnam gaga izmenei akoako nene budebude popo njihovomnjihovomkada viđamo uvekviđamo uvek istauvek ista licana kraju onakraju ona postajuona postaju deopostaju deo našegdeo našeg životaa kada postanukada postanu deopostanu deo našegdeo našeg životaonda žele ižele i dai da namda nam ganam ga izmenei ako neako ne budene bude pobude po njihovompo njihovom

Ono smo što neprekidno radimo. Stoga je moć kontrole našeg delovanja moć kontrole našeg karaktera, a moć kontrole našeg karaktera je moć kontrole našeg života.Ne treba se plašiti samoće. Ona je plemenita, ona je deo našeg života, baš kao i okupljanje. Ali nju ne može svako da izdrži! Ona nije za slabe, koji neprestano moraju da budu okruženi drugima da bi zaboravili koliko su slabi. I ne može svako iz svoje samoće, poput školjke, oblikovati biser i pokloniti ga drugima. Jer, poznato je: ne pravi svaka školjka biser. Najveći broj njih služi samo za jelo.Traži se jedna polovna nedelja,bez vesti o nesrećama i ratovima! Traže se prijatelji, makar dotrajali, svi oni iščezli, raseljeni, izgubljeni, poženjeni, traže se svi oni što su nas raznosili komad po komad, deo po deo: delove našeg vremena, naše ljubavi, traže se da vrate ljubav.Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega.Bez žene bi početak našeg života bio bez pomoći, sredina života bez zadovoljstva i kraj bez utehe.Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života.