Kada volimo i iz dubine duše vjerujemo u nešto osjećamo se snažnijim od svijeta i obuzima nas spokojstvo koje proizilazi iz čvrstog ubjeđenja da ništa ne može da poljulja našu vjeru. Ta neobična snaga omogućava nam da uvijek donesemo prave odluke u pravo vrijeme, a kad ostvarimo svoj naum, tek tada postajemo svjesni vlastitih sposobnosti.


kada-volimo-i-iz-dubine-e-vjerujemo-u-neto-osjeamo-se-snanijim-od-svijeta-i-obuzima-nas-spokojstvo-koje-proizilazi-iz-vrstog-ubjeenja-da-ne-moe-da
paulo koeljokadavolimoizdubineduevjerujemonetoosjećamosesnažnijimodsvijetaobuzimanasspokojstvokojeproizilazičvrstogubjeđenjadanitanemožepoljuljanauvjeruneobičnasnagaomogućavanamuvijekdonesemopraveodlukepravovrijemekadostvarimosvojnaumtektadapostajemosvjesnivlastitihsposobnostikada volimovolimo ii iziz dubinedubine dušeduše vjerujemovjerujemo uu neštonešto osjećamoosjećamo sese snažnijimsnažnijim odod svijetasvijeta ii obuzimaobuzima nasnas spokojstvospokojstvo kojekoje proizilaziproizilazi iziz čvrstogčvrstog ubjeđenjaubjeđenja dada ništaništa nene možemože dada poljuljapoljulja našunašu vjeruta neobičnaneobična snagasnaga omogućavaomogućava namnam dada uvijekuvijek donesemodonesemo praveprave odlukeodluke uu pravopravo vrijemekad ostvarimoostvarimo svojsvoj naumtek tadatada postajemopostajemo svjesnisvjesni vlastitihvlastitih sposobnostikada volimo ivolimo i izi iz dubineiz dubine dušedubine duše vjerujemoduše vjerujemo uvjerujemo u neštou nešto osjećamonešto osjećamo seosjećamo se snažnijimse snažnijim odsnažnijim od svijetaod svijeta isvijeta i obuzimai obuzima nasobuzima nas spokojstvonas spokojstvo kojespokojstvo koje proizilazikoje proizilazi izproizilazi iz čvrstogiz čvrstog ubjeđenjačvrstog ubjeđenja daubjeđenja da ništada ništa neništa ne možene može damože da poljuljada poljulja našupoljulja našu vjeruta neobična snaganeobična snaga omogućavasnaga omogućava namomogućava nam danam da uvijekda uvijek donesemouvijek donesemo pravedonesemo prave odlukeprave odluke uodluke u pravou pravo vrijemea kad ostvarimokad ostvarimo svojostvarimo svoj naumtek tada postajemotada postajemo svjesnipostajemo svjesni vlastitihsvjesni vlastitih sposobnosti

Ukoliko ne vjerujemo u slobodu govora ljudi koje preziremo onda ne vjerujemo u nju uopće. -Noam Čomski
ukoliko-ne-vjerujemo-u-slobodu-govora-ljudi-koje-preziremo-onda-ne-vjerujemo-u-nju-uope
Snaga ne proizilazi iz pobede. Mučenje razvija snagu. Kada prevaziđete nedaće i odlučite da se ne predate, tada pronalazite snagu. -Arnold Švarceneger
snaga-ne-proizilazi-iz-pobede-muenje-razvija-snagu-kada-prevaziete-nedae-i-odluite-da-se-ne-predate-tada-pronalazite-snagu
Kad nas ljube, žene nam opraštaju sve, čak i naše zločine. A kad nas ne ljube, ne opraštaju nam ništa. Čak ni naše vrline. -Onore de Balzak
kad-nas-ljube-ene-nam-oprataju-sve-ak-i-nae-zloine-a-kad-nas-ne-ljube-ne-oprataju-nam-ak-nae-vrline
Najveća opasnost za nas nije u tome da previsoko postavimo svoj cilj, pa da podbacimo, nego u tome da prenisko postavimo svoj cilj, te da ga ostvarimo. -Mikelanđelo Buonaroti
najvea-opasnost-za-nas-nije-u-tome-da-previsoko-postavimo-svoj-cilj-pa-da-podbacimo-nego-u-tome-da-prenisko-postavimo-svoj-cilj-te-da-ga-ostvarimo