Kada volimo nemamo nikakve potrebe da shvatimo šta se dešava jer se sve dešava u nama.


kada-volimo-nemamo-nikakve-potrebe-da-shvatimo-se-deava-jer-se-sve-deava-u-nama
paulo koeljokadavolimonemamonikakvepotrebedashvatimotasedeavajersvenamakada volimovolimo nemamonemamo nikakvenikakve potrebepotrebe dada shvatimoshvatimo štašta sese dešavadešava jerjer sese svesve dešavadešava uu namakada volimo nemamovolimo nemamo nikakvenemamo nikakve potrebenikakve potrebe dapotrebe da shvatimoda shvatimo štashvatimo šta sešta se dešavase dešava jerdešava jer sejer se svese sve dešavasve dešava udešava u namakada volimo nemamo nikakvevolimo nemamo nikakve potrebenemamo nikakve potrebe danikakve potrebe da shvatimopotrebe da shvatimo štada shvatimo šta seshvatimo šta se dešavašta se dešava jerse dešava jer sedešava jer se svejer se sve dešavase sve dešava usve dešava u namakada volimo nemamo nikakve potrebevolimo nemamo nikakve potrebe danemamo nikakve potrebe da shvatimonikakve potrebe da shvatimo štapotrebe da shvatimo šta seda shvatimo šta se dešavashvatimo šta se dešava jeršta se dešava jer sese dešava jer se svedešava jer se sve dešavajer se sve dešava use sve dešava u nama

Znam da se sve dešava sa nekim razlogom, ali ponekad bih stvarno volela da znam koji je to razlog…
znam-da-se-sve-deava-nekim-razlogom-ali-ponekad-bih-stvarno-volela-da-znam-koji-to-razlog