Kadq mi je rek’o da me voli ceo svet je bio samo moj sada drugoj iste lazi prica neka neka kaznice ga Bog


kadq-mi-reko-da-me-voli-ceo-svet-bio-samo-moj-sada-drugoj-iste-lazi-prica-neka-neka-kaznice-ga-bog
kadqmirek’odamevoliceosvetbiosamomojsadadrugojistelazipricanekakaznicegabogkadq mimi jeje rek’orek’o dada meme volivoli ceoceo svetsvet jeje biobio samosamo mojmoj sadasada drugojdrugoj isteiste lazilazi pricaprica nekaneka nekaneka kaznicekaznice gaga bogkadq mi jemi je rek’oje rek’o darek’o da meda me volime voli ceovoli ceo svetceo svet jesvet je bioje bio samobio samo mojsamo moj sadamoj sada drugojsada drugoj istedrugoj iste laziiste lazi pricalazi prica nekaprica neka nekaneka neka kazniceneka kaznice gakaznice ga bogkadq mi je rek’omi je rek’o daje rek’o da merek’o da me volida me voli ceome voli ceo svetvoli ceo svet jeceo svet je biosvet je bio samoje bio samo mojbio samo moj sadasamo moj sada drugojmoj sada drugoj istesada drugoj iste lazidrugoj iste lazi pricaiste lazi prica nekalazi prica neka nekaprica neka neka kazniceneka neka kaznice ganeka kaznice ga bogkadq mi je rek’o dami je rek’o da meje rek’o da me volirek’o da me voli ceoda me voli ceo svetme voli ceo svet jevoli ceo svet je bioceo svet je bio samosvet je bio samo mojje bio samo moj sadabio samo moj sada drugojsamo moj sada drugoj istemoj sada drugoj iste lazisada drugoj iste lazi pricadrugoj iste lazi prica nekaiste lazi prica neka nekalazi prica neka neka kazniceprica neka neka kaznice ganeka neka kaznice ga bog

Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. -Patrijarh Pavle
kad-se-ovek-rodi-ceo-svet-se-raduje-a-samo-on-plae-ali-treba-da-ivi-tako-da-kad-umre-ceo-svet-plae-a-samo-on-se-raduje
Onaj ko učini dobro delo, neka ćuti; onaj ko ga prima, neka priča. -Seneka
onaj-ko-uini-dobro-delo-neka-uti-onaj-ko-ga-prima-neka-pria
Deci poručujem neka ne hitaju časpre izići iz detinjstva, i neka njihove prve ljubavi budu takve da bi hi smeli poveriti i mami i razrednom starešini. -Desanka Maksimović
deci-poruujem-neka-ne-hitaju-aspre-izii-iz-detinjstva-i-neka-njihove-prve-ljubavi-budu-takve-da-bi-hi-smeli-poveriti-i-mami-i-razrednom-stareini
Nema vam srce nikada ne bude tvrdo, neka vas strpljenje nikada ne izda, i neka vaš dodir nikada nikog ne povredi.
nema-vam-srce-nikada-ne-bude-tvrdo-neka-vas-strpljenje-nikada-ne-izda-i-neka-va-dodir-nikada-nikog-ne-povredi
Onaj koji želi da pokrene svet neka prvo pokrene samog sebe. -Sokrat
onaj-koji-eli-da-pokrene-svet-neka-prvo-pokrene-samog-sebe
Da li je neko video moj mozak? Ima 3 cm u visinu i 1,5cm u sirinu… sive je boje i odaziva se na ime kreten. Posteni nalazac ako ga nadje neka ga ...
da-li-neko-video-moj-mozak-ima-3-cm-u-visinu-i-15cm-u-sirinu-sive-boje-i-odaziva-se-na-ime-kreten-posteni-nalazac-ako-ga-nadje-neka-ga