Kažeš da voliš kišu, ali koristiš kišobran da bi hodao po kiši. Kažeš da voliš Sunce, ali tražiš hlad kada ono sija. Kažeš da voliš vetar, ali kada duva, zatvaraš prozor. Zato sam i uplašen kada kažeš da me voliš.


kae-da-voli-kiu-ali-koristi-kiobran-da-bi-hodao-po-kii-kae-da-voli-sunce-ali-trai-hlad-kada-ono-sija-kae-da-voli-vetar-ali-kada-duva-zatvara-prozor
bob marlikažedavolikiualikoristikiobranbihodaopokiisuncetražihladkadaonosijavetarduvazatvaraprozorzatosamuplaenkažemevolikažeš dada volišvoliš kišuali koristiškoristiš kišobrankišobran dada bibi hodaohodao popo kišikažeš dada volišvoliš sunceali tražištražiš hladhlad kadakada onoono sijakažeš dada volišvoliš vetarali kadakada duvazatvaraš prozorzato samsam ii uplašenuplašen kadakada kažeškažeš dada meme voliškažeš da volišda voliš kišuali koristiš kišobrankoristiš kišobran dakišobran da bida bi hodaobi hodao pohodao po kišikažeš da volišda voliš sunceali tražiš hladtražiš hlad kadahlad kada onokada ono sijakažeš da volišda voliš vetarali kada duvazato sam isam i uplašeni uplašen kadauplašen kada kažeškada kažeš dakažeš da meda me voliš

Kažeš da voliš kišu,ali se sakrivaš ispod kišobrana kad pada. Kažeš da voliš sunce,ali tražiš hlad kada greje. Kažeš da voliš vetar,ali kad duva zatvaraš prozor. Zbog toga se plašim kad kažeš da voliš mene!Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš?Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...Moraš da imaš sreće sa ženama, jer se sa njima uglavnom slučajno upoznaš. Ako skreneš desno iza ovog ugla, srešćeš tu ženu, ako skreneš levo, srešćeš onu ženu. Ljubav ima formu slučajnosti. Populacija se meša i dvoje ljudi se nekako sretnu. Možeš da kažeš da voliš neku ženu, ali postoji žena koju nikada nećeš sresti i koju možeš da voliš neuporedivo više.Svaki put moraš iznova znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš. Ne da se tešiš. Već da se istinski do neba smešiš.Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš.