Kažeš da voliš kišu,ali se sakrivaš ispod kišobrana kad pada. Kažeš da voliš sunce,ali tražiš hlad kada greje. Kažeš da voliš vetar,ali kad duva zatvaraš prozor. Zbog toga se plašim kad kažeš da voliš mene!


kae-da-voli-kiuali-se-sakriva-ispod-kiobrana-kad-pada-kae-da-voli-sunceali-trai-hlad-kada-greje-kae-da-voli-vetarali-kad-duva-zatvara-prozor-zbog-toga
bob marlikažedavolikiualisesakrivaispodkiobranakadpadasuncealitražihladkadagrejevetaraliduvazatvaraprozorzbogtogaplaimkažemenekažeš dada volišse sakrivašsakrivaš ispodispod kišobranakišobrana kadkad padakažeš dada volištražiš hladhlad kadakada grejekažeš dada voliškad duvaduva zatvarašzatvaraš prozorzbog togatoga sese plašimplašim kadkad kažeškažeš dada volišvoliš menekažeš da volišse sakrivaš ispodsakrivaš ispod kišobranaispod kišobrana kadkišobrana kad padakažeš da volištražiš hlad kadahlad kada grejekažeš da voliškad duva zatvarašduva zatvaraš prozorzbog toga setoga se plašimse plašim kadplašim kad kažeškad kažeš dakažeš da volišda voliš mene

Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...
ljudi-kau-da-vole-kiu-ali-kad-pada-otvaraju-kiobran-ljudi-kau-da-vole-sunce-ali-kad-sija-bee-u-hlad-ljudi-kau-da-im-treba-vetar-ali-kad-pue
Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš? -Meša Selimović
ne-voli-da-bude-na-smetnji-ne-voli-da-te-neko-krivo-pogleda-ne-voli-da-ti-iko-runu-re-kae-kako-onda-misli-da-ivi
Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš. -Ža Ža Gabor
razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli
Svaki put moraš iznova znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš. Ne da se tešiš. Već da se istinski do neba smešiš. -Miroslav Mika Antić
svaki-put-mora-iznova-znati-da-voli-bolje-da-voli-jae-ne-da-se-vadi-ne-da-se-tei-ve-da-se-istinski-do-neba-smei