Kaže mi drugar koji se malkice razbolio, kad sam ga pitao šta bi mu sad moglo pomoći da mu donesem: jednu crnu sa jedne strane i jednu plavu sa druge strane. ...


kae-mi-drugar-koji-se-malkice-razbolio-kad-sam-ga-pitao-bi-mu-sad-moglo-pomoi-da-mu-donesem-jednu-crnu-jedne-strane-i-jednu-plavu-druge-strane
kažemidrugarkojisemalkicerazboliokadsamgapitaotabimusadmoglopomoćidadonesemjednucrnujednestraneplavudrugestranekaže mimi drugardrugar kojikoji sese malkicemalkice razboliokad samsam gaga pitaopitao štašta bibi mumu sadsad moglomoglo pomoćipomoći dada mumu donesemjednu crnucrnu sasa jednejedne stranestrane ii jednujednu plavuplavu sasa drugedruge stranekaže mi drugarmi drugar kojidrugar koji sekoji se malkicese malkice razboliokad sam gasam ga pitaoga pitao štapitao šta bišta bi mubi mu sadmu sad moglosad moglo pomoćimoglo pomoći dapomoći da muda mu donesemjednu crnu sacrnu sa jednesa jedne stranejedne strane istrane i jednui jednu plavujednu plavu saplavu sa drugesa druge strane

Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima. -Blez Paskal
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-s-jedne-strane-pravednici-koji-se-smatraju-grenicima-a-s-druge-grenici-koji-se-smatraju-pravednicima
Država je mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge klase, mašina pomoću koje jedna klasa drži u pokornosti druge potčinjene klase. -Vladimir Lenjin
drava-ina-za-ugnjetavanje-jedne-klase-od-strane-druge-klase-ina-pomou-koje-jedna-klasa-dri-u-pokornosti-druge-potinjene-klase
Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade. -Duško Radović
oni-koji-izdaju-i-tampaju-papirni-novac-mogli-bi-jedne-strane-svake-novanice-tampati-i-uputstva-za-upotrebu-mnogi-graani-imaju-para-ali-ne-znaju