Kakav duh je toliko prazan i slep da ne može razaznati da je stopalo plemenitije od cipele, te da je koža lepša od bilo kojeg ukrasa koji se na nju obuče?


kakav-duh-toliko-prazan-i-slep-da-ne-moe-razaznati-da-stopalo-plemenitije-od-cipele-te-da-koa-lepa-od-bilo-kojeg-ukrasa-koji-se-na-nju-obue
mikelanđelo buonarotikakavduhtolikoprazanslepdanemožerazaznatistopaloplemenitijeodcipeletekožalepabilokojegukrasakojisenanjuobučekakav duhduh jeje tolikotoliko prazanprazan ii slepslep dada nene možemože razaznatirazaznati dada jeje stopalostopalo plemenitijeplemenitije odod cipelete dada jeje kožakoža lepšalepša odod bilobilo kojegkojeg ukrasaukrasa kojikoji sese nana njunju obučekakav duh jeduh je tolikoje toliko prazantoliko prazan iprazan i slepi slep daslep da neda ne možene može razaznatimože razaznati darazaznati da jeda je stopaloje stopalo plemenitijestopalo plemenitije odplemenitije od cipelete da jeda je kožaje koža lepšakoža lepša odlepša od bilood bilo kojegbilo kojeg ukrasakojeg ukrasa kojiukrasa koji sekoji se nase na njuna nju obuče

Svaki putnik koji sa bilo kojeg mesta putuje na sever se postepeno penje prema severnom polu, dok za isto toliko juzni pol je udaljeniji od njega.Arheolog je najbolji muž kojeg jedna žena može imati. Što je ona starija to je on više zainteresovan za nju.Ljubav je jezik koji slep može videti, a gluv čuti.Tko ima zasto zbog kojeg živi, može se nositi s gotovo bilo kojim kako.Tko ima Šta god toliko bilo nesigurno u ovoj smrdljivoj rupi od sveta, to u svakom slučaju ne može biti majčina ljubav.