Kakav to progres mi pravimo? U srednjem vijeku bi me spalili, a sada se zadovoljavaju samo sa paljenjem mojih knjiga.


kakav-to-progres-mi-pravimo-u-srednjem-vijeku-bi-me-spalili-a-sada-se-zadovoljavaju-samo-paljenjem-mojih-knjiga
sigmund frojdkakavtoprogresmipravimosrednjemvijekubimespalilisadasezadovoljavajusamopaljenjemmojihknjigaprogres mimi pravimou srednjemsrednjem vijekuvijeku bibi meme spalilisada sese zadovoljavajuzadovoljavaju samosamo sasa paljenjempaljenjem mojihmojih knjigakakav to progresprogres mi pravimou srednjem vijekusrednjem vijeku bivijeku bi mebi me spalilia sada sesada se zadovoljavajuse zadovoljavaju samozadovoljavaju samo sasamo sa paljenjemsa paljenjem mojihpaljenjem mojih knjigakakav to progres miu srednjem vijeku bisrednjem vijeku bi mevijeku bi me spalilia sada se zadovoljavajusada se zadovoljavaju samose zadovoljavaju samo sazadovoljavaju samo sa paljenjemsamo sa paljenjem mojihsa paljenjem mojih knjigakakav to progres mi pravimou srednjem vijeku bi mesrednjem vijeku bi me spalilia sada se zadovoljavaju samosada se zadovoljavaju samo sase zadovoljavaju samo sa paljenjemzadovoljavaju samo sa paljenjem mojihsamo sa paljenjem mojih knjiga

Vjerovati u progres ne znači da je bilo kakav progres do sada ostvaren.Moj jedini zahtev koji mogu uputiti svom čitaocu, jeste da celi svoj život mora posvetiti čitanju mojih knjiga.Mi ne pravimo filmove da bismo napravili više novca. Mi pravimo novac da bismo pravili više filmova.Smrt. Večita misao. Prijatelj iz detinjstva. Nasušna hrana mojih dana i mojih noći. Pritajena klica svesti u našim zaboravima. Jedino stalno i večito prisustvo u nama.Mudrost nije mudrost kad se stiče samo iz knjiga.Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve.