Kako bi se čovek radovao, kako bi se radovao u pravom, čistom smislu te reči, treba za jedan trenutak opet postati dete. Radost je stvar koju odrasli ne poznaju. Oni tom rečju nazivaju nešto sasvim drugo, sasvim različito. Treba mnogo, mnogo naivnosti za pravu, čistu radost. Prava je radost ustvari bezrazložna. U tom i jest njena čudesna lepota.


kako-bi-se-ovek-radovao-kako-bi-se-radovao-u-pravom-istom-smislu-te-rei-treba-za-jedan-trenutak-opet-postati-dete-radost-stvar-koju-odrasli-ne
vladan desnicakakobisečovekradovaokakoradovaopravomčistomsmisluterečitrebazajedantrenutakopetpostatideteradoststvarkojuodraslinepoznajuonitomrečjunazivajunetosasvimdrugorazličitotrebamnogomnogonaivnostipravučisturadostpravaradostustvaribezrazložnajestnjenačudesnalepotakako bibi sese čovekčovek radovaokako bibi sese radovaoradovao uu pravomčistom smislusmislu tete rečitreba zaza jedanjedan trenutaktrenutak opetopet postatipostati deteradost jeje stvarstvar kojukoju odrasliodrasli nene poznajuoni tomtom rečjurečju nazivajunazivaju neštonešto sasvimsasvim drugosasvim različitotreba mnogomnogo naivnostinaivnosti zaza pravučistu radostprava jeje radostradost ustvariustvari bezrazložnau tomtom ii jestjest njenanjena čudesnačudesna lepotakako bi sebi se čovekse čovek radovaokako bi sebi se radovaose radovao uradovao u pravomčistom smislu tesmislu te rečitreba za jedanza jedan trenutakjedan trenutak opettrenutak opet postatiopet postati deteradost je stvarje stvar kojustvar koju odraslikoju odrasli neodrasli ne poznajuoni tom rečjutom rečju nazivajurečju nazivaju neštonazivaju nešto sasvimnešto sasvim drugomnogo naivnosti zanaivnosti za pravuprava je radostje radost ustvariradost ustvari bezrazložnau tom itom i jesti jest njenajest njena čudesnanjena čudesna lepota

Pričati mnogo je jedna stvar, pričati mudro je sasvim druga. -Sofokle
priati-mnogo-jedna-stvar-priati-mudro-sasvim-druga
Vjera u radost gotovo je ista kao i sama radost. -Vilijam Šekspir
vjera-u-radost-gotovo-ista-kao-i-sama-radost
Spavao sam i sanjao kako je život radost. Probudio sam se i otkrio kako je život služenje. Dao sam se na služenje i spoznao da je služenje radost. -Rabindranat Tagor
spavao-sam-i-sanjao-kako-ivot-radost-probudio-sam-se-i-otkrio-kako-ivot-sluenje-dao-sam-se-na-sluenje-i-spoznao-da-sluenje-radost