Kako da živimo u harmoniji? Prvo moramo shvatiti da svi žarko volimo istoga Boga.


kako-da-ivimo-u-harmoniji-prvo-moramo-shvatiti-da-svi-arko-volimo-istoga-boga
toma akvinskikakodaživimoharmonijiprvomoramoshvatitisvižarkovolimoistogabogakako dada živimoživimo uu harmonijiprvo moramomoramo shvatitishvatiti dada svisvi žarkožarko volimovolimo istogaistoga bogakako da živimoda živimo uživimo u harmonijiprvo moramo shvatitimoramo shvatiti dashvatiti da svida svi žarkosvi žarko volimožarko volimo istogavolimo istoga bogakako da živimo uda živimo u harmonijiprvo moramo shvatiti damoramo shvatiti da svishvatiti da svi žarkoda svi žarko volimosvi žarko volimo istogažarko volimo istoga bogakako da živimo u harmonijiprvo moramo shvatiti da svimoramo shvatiti da svi žarkoshvatiti da svi žarko volimoda svi žarko volimo istogasvi žarko volimo istoga boga

Gde je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovom svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo. -Majka Tereza
gde-bog-kako-ga-moemo-voleti-nije-dovoljno-da-se-kae-moj-boe-ja-te-volim-mi-boga-volimo-na-ovom-svetu-ako-se-neega-odreknemo-ako-neto-dajemo
Gdje je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovome svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo. -Majka Tereza
gdje-bog-kako-ga-moemo-voleti-nije-dovoljno-da-se-kae-moj-boe-ja-te-volim-mi-boga-volimo-na-ovome-svetu-ako-se-neega-odreknemo-ako-neto-dajemo
Gde je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: Moj Bože ja te volim. Mi Boga volimo na ovom svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo. -Majka Tereza
gde-bog-kako-ga-moemo-voleti-nije-dovoljno-da-se-kae-moj-boe-ja-te-volim-mi-boga-volimo-na-ovom-svetu-ako-se-neega-odreknemo-ako-neto-dajemo
Vreme moramo koristiti vrlo pametno i shvatiti zauvek da je vreme zrelo učiniti pravu stvar. -Nelson Mendela
vreme-moramo-koristiti-vrlo-pametno-i-shvatiti-zauvek-da-vreme-zrelo-uiniti-pravu-stvar
Dobrog oca umemo da volimo, a zlog moramo podnositi. -Portugalske poslovice
dobrog-oca-umemo-da-volimo-a-zlog-moramo-podnositi
Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma. -Frančesko Petrarka
istina-da-mi-volimo-ivot-ne-zato-to-smo-navikli-da-ivimo-nego-zato-to-smo-navikli-da-volimo-uvek-postoji-neto-ludosti-u-ljubavi-ali-iu-ludilu-uvek