Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje.


kako-da-ti-kaem-da-me-omamljuje-i-najmanja-slutnja-tvog-mirisa-da-bi-me-kad-bih-te-imao-i-hiljadu-puta-videla-jo-zanesenijeg-jer-imao-bih-tada-nadu-i
onore de balzakkakodatikažemmeomamljujenajmanjaslutnjatvogmirisabimekadbihteimaohiljaduputavidelajozanesenijegjertadanadusećanjesadatotekžudnoičekivanjekako dada titi kažemkažem dada meme omamljujeomamljuje ii najmanjanajmanja slutnjaslutnja tvogtvog mirisada bibi mekad bihbih tete imaoimao ii hiljaduhiljadu putavidela jošjoš zanesenijegzanesenijeg jerjer imaoimao bihbih tadatada nadunadu ii sećanjesada jetek žudnožudno iščekivanjekako da tida ti kažemti kažem dakažem da meda me omamljujeme omamljuje iomamljuje i najmanjai najmanja slutnjanajmanja slutnja tvogslutnja tvog mirisada bi mekad bih tebih te imaote imao iimao i hiljadui hiljadu putavidela još zanesenijegjoš zanesenijeg jerzanesenijeg jer imaojer imao bihimao bih tadabih tada nadutada nadu inadu i sećanjea sada jeje to tektek žudno iščekivanje

Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo. -Frenk Sinatra
voleo-bih-da-me-pamte-kao-mukarca-koji-imao-lep-ivot-oveka-koji-imao-dobre-prijatelje-finu-porodicu-i-mislim-da-ne-bih-traio-vie-od-toga-zapravo
Kada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu. -Paulo Koeljo
kada-god-bih-odbio-da-slijedim-svoju-sudbinu-imao-bih-teak-period-u-ivotu
Još juče, svijet je imao smisla i bez njega. A sada mi je njegovo prisustvo bilo neophodno da bih mogla da razaznam istinski sjaj stvari. -Paulo Koeljo
jo-jue-svijet-imao-smisla-i-bez-njega-a-sada-mi-njegovo-prisustvo-bilo-neophodno-da-bih-mogla-da-razaznam-istinski-sjaj-stvari
I kad bih imao sto godina, najlepši dan bi mi uvek bio: sutra. -Žan Pol Sartr
i-kad-bih-imao-sto-godina-najlepi-dan-bi-mi-uvek-bio-sutra
Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...
elim-neto-da-ti-kaem-ali-nije-neto-to-mi-jednostavno-opisati-napisati-u-sutini-tek-sada-shvatam-neke-stvari-elio-bih-samo-jedno-da