Kako je ljubav u životu žena stvar važna, u delu žene pesnika ona je najčešći sadržaj, najsnažniji podsticaj na pisanje, najzahvalnija inspiracija. Prvo se piše o tome da se želi voliti, da je srce spremno da se preda; posle se peva da se voli, da se pati; i najzad se seća da se jednom volelo. Tako kroz celo stvaralaštvo žene pesnika ljubav se provlači kao svetla nit, kao trag suze. Uz osećanje ljubavi kod mene se vrlo često vezuje osećanje prolaznosti, žaljenje za mladošću.


kako-ljubav-u-ivotu-ena-stvar-vana-u-delu-ene-pesnika-ona-najei-sadraj-najsnaniji-podsticaj-na-pisanje-najzahvalnija-inspiracija-prvo-se-pie-o-tome
desanka maksimovićkakoljubavživotuženastvarvažnadeluženepesnikaonanajčećisadržajnajsnažnijipodsticajnapisanjenajzahvalnijainspiracijaprvosepietomedaželivolitisrcespremnopredaposlepevavolipatinajzadsećajednomvolelotakokrozcelostvaralatvoprovlačikaosvetlanittragsuzeuzosećanjeljubavikodmenevrločestovezujeprolaznostižaljenjezamladoćukako jeje ljubavljubav uu životuživotu ženažena stvarstvar važnau deludelu ženežene pesnikapesnika onaona jeje najčešćinajčešći sadržajnajsnažniji podsticajpodsticaj nana pisanjenajzahvalnija inspiracijaprvo sese pišepiše oo tometome dada sese želiželi volitida jeje srcesrce spremnospremno dada sese predaposle sese pevapeva dada sese volida sese patii najzadnajzad sese sećaseća dada sese jednomjednom volelotako krozkroz celocelo stvaralaštvostvaralaštvo ženežene pesnikapesnika ljubavljubav sese provlačiprovlači kaokao svetlasvetla nitkao tragtrag suzeuz osećanjeosećanje ljubaviljubavi kodkod menemene sese vrlovrlo čestočesto vezujevezuje osećanjeosećanje prolaznostižaljenje zaza mladošćukako je ljubavje ljubav uljubav u životuu životu ženaživotu žena stvaržena stvar važnau delu ženedelu žene pesnikažene pesnika onapesnika ona jeona je najčešćije najčešći sadržajnajsnažniji podsticaj napodsticaj na pisanjeprvo se pišese piše opiše o tomeo tome datome da seda se želise želi volitida je srceje srce spremnosrce spremno daspremno da seda se predaposle se pevase peva dapeva da seda se volida se patii najzad senajzad se sećase seća daseća da seda se jednomse jednom volelotako kroz celokroz celo stvaralaštvocelo stvaralaštvo ženestvaralaštvo žene pesnikažene pesnika ljubavpesnika ljubav seljubav se provlačise provlači kaoprovlači kao svetlakao svetla nitkao trag suzeuz osećanje ljubaviosećanje ljubavi kodljubavi kod menekod mene semene se vrlose vrlo čestovrlo često vezuječesto vezuje osećanjevezuje osećanje prolaznostižaljenje za mladošću

Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa. -Paulo Koeljo
odavno-ve-ne-pomiljam-na-ono-to-se-zove-ljubav-izgleda-da-ljubav-bjei-od-mene-kao-da-vie-nije-vana-kao-da-osjea-da-nije-dobrodo-ali-ako-prestanem-da
Razlog zbog kojeg žene ne igraju fudbal je u tome da se jedanaest žena nikada ne bi mogle pojaviti na jednom mjestu u istoj odjeći. -Filips Diler
razlog-zbog-kojeg-ene-ne-igraju-fudbal-u-tome-da-se-jedanaest-ena-nikada-ne-bi-mogle-pojaviti-na-jednom-mjestu-u-istoj-odjei
U ljubavi jedne žene otkrio sam ljubav prema svim stvorenjima. -Paulo Koeljo
u-ljubavi-jedne-ene-otkrio-sam-ljubav-prema-svim-stvorenjima
Laž daje ženi osećanje superiornosti nad muškarčevim umom i talentom, i naročito, daje joj osećanje sigurnosti pred urođenim muškarčevim brutalnostima. -Jovan Dučić
la-daje-eni-oseanje-superiornosti-nad-mukarevim-umom-i-talentom-i-naroito-daje-joj-oseanje-sigurnosti-pred-uroenim-mukarevim-brutalnostima
Takve smo mi žene, i nema ničeg rđavog u tome- u ženskoj je prirodi da se otvara za ljubav s velikom lakoćom. -Paulo Koeljo
takve-smo-mi-ene-i-nema-eg-ravog-u-tome-u-enskoj-prirodi-da-se-otvara-za-ljubav-s-velikom-lakoom