Kako mogu znati da ljubav prema životu nije obmana? Kako mogu znati da onaj ko se boji smrti nije nalik detetu koje se izgubilo i ne zna da je na putu kući?


kako-mogu-znati-da-ljubav-prema-ivotu-nije-obmana-kako-mogu-znati-da-onaj-ko-se-boji-smrti-nije-nalik-detetu-koje-se-izgubilo-i-ne-zna-da-na-putu-kui
Čuang cekakomoguznatidaljubavpremaživotunijeobmanaonajkosebojismrtinalikdetetukojeizgubiloneznanaputukućikako mogumogu znatiznati dada ljubavljubav premaprema životuživotu nijenije obmanakako mogumogu znatiznati dada onajonaj koko sese bojiboji smrtismrti nijenije naliknalik detetudetetu kojekoje sese izgubiloizgubilo ii nene znazna dada jeje nana putuputu kućikako mogu znatimogu znati daznati da ljubavda ljubav premaljubav prema životuprema životu niježivotu nije obmanakako mogu znatimogu znati daznati da onajda onaj koonaj ko seko se bojise boji smrtiboji smrti nijesmrti nije naliknije nalik detetunalik detetu kojedetetu koje sekoje se izgubilose izgubilo iizgubilo i nei ne znane zna dazna da jeda je naje na putuna putu kući

Kako mogu da mrzim nekoga ko mi je pružio samo ljubav? -Paulo Koeljo
kako-mogu-da-mrzim-nekoga-ko-mi-pruio-samo-ljubav
Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
Kako je lepo znati da te ljudi tako vole, da te cene, da im nedostaješ … Evo danas gde god krenem svi mi od reda kažu – još si nam samo ti falila  ...
kako-lepo-znati-da-te-ljudi-tako-vole-da-te-cene-da-im-nedostaje-evo-danas-gde-god-krenem-svi-mi-od-reda-kau-jo-nam-samo-ti-falila
Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine. -Nikolaj Velimirović
bezbonik-se-boji-skoropostine-smrti-lopov-se-boji-obijaa-ubica-se-boji-a-gordljivac-se-boji-sramote-klevetnik-se-boji-suda-istine
Kako će drugima upravljati onaj koji ne zna upravljati sam sobom. -Konfučije
kako-e-drugima-upravljati-onaj-koji-ne-zna-upravljati-sam-sobom