Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad!


kako-teko-biti-slab-kako-teko-biti-sam-i-biti-star-i-biti-mlad
tin ujevićkakotekobitislabkakosamstarmladkako jeje teškoteško bitibiti slabkako jeje teškoteško bitibiti sami bitibiti starstar ii bitibiti mladkako je teškoje teško bititeško biti slabkako je teškoje teško bititeško biti sami biti starbiti star istar i bitii biti mladkako je teško bitije teško biti slabkako je teško bitije teško biti sami biti star ibiti star i bitistar i biti mladkako je teško biti slabkako je teško biti sami biti star i bitibiti star i biti mlad

Nije teško biti dobar, teško je biti pravedan.Vrlo je jednostavno biti srećan, ali je vrlo teško biti jednostavan.Skromnost pristaje veličinama. Kako je teško biti skroman ako nisi ništa.Neke stvari i probleme je teško prihvatiti ali moramo biti svesni da su one samo privremene kao i sam život.Danas je teško biti glup jer je konkurencija prevelika!Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.