Kakve su mi ocene, biću srećna ako mi budu za Novu godinu dali da gledam Grand i jednu čašu koka kole :(


kakve-su-mi-ocene-biu-srena-ako-mi-budu-za-novu-godinu-dali-da-gledam-grand-i-jednu-au-koka-kole
kakvesumiocenebićusrećnaakobuduzanovugodinudalidagledamgrandjednučaukokakolekakve susu mimi ocenebiću srećnasrećna akoako mimi budubudu zaza novunovu godinugodinu dalidali dada gledamgledam grandi jednujednu čašučašu kokakoka kolekakve su misu mi ocenebiću srećna akosrećna ako miako mi budumi budu zabudu za novuza novu godinunovu godinu daligodinu dali dadali da gledamda gledam grandgledam grand igrand i jednui jednu čašujednu čašu kokačašu koka kolekakve su mi ocenebiću srećna ako misrećna ako mi buduako mi budu zami budu za novubudu za novu godinuza novu godinu dalinovu godinu dali dagodinu dali da gledamdali da gledam grandda gledam grand igledam grand i jednugrand i jednu čašui jednu čašu kokajednu čašu koka kolebiću srećna ako mi budusrećna ako mi budu zaako mi budu za novumi budu za novu godinubudu za novu godinu daliza novu godinu dali danovu godinu dali da gledamgodinu dali da gledam granddali da gledam grand ida gledam grand i jednugledam grand i jednu čašugrand i jednu čašu kokai jednu čašu koka kole

Ja bez koka kole k’o kuciste bez monitora … :D
ja-bez-koka-kole-ko-kuciste-bez-monitora-d
Ne smarajte me ponudama za Novu godinu. Slavim sa babom :)
ne-smarajte-me-ponudama-za-novu-godinu-slavim-babom
Za Novu godinu cu do Praga … Kucni prag, sedem na prag i bacam petarde! :)))
za-novu-godinu-cu-do-praga-kucni-prag-sedem-na-prag-i-bacam-petarde
Ljubav je jedna vrsta pijanstva. Kad čovjek prevali prvu i drugu čašu, otvori mu se apetit i javi žeđ, i onda sručuje čašu za čašom. -Branislav Nušić
ljubav-jedna-vrsta-pijanstva-kad-ovjek-prevali-prvu-i-drugu-au-otvori-mu-se-apetit-i-javi-e-i-onda-sruuje-au-za-aom
Ljubav je jedna vrsta pijanstva. Kad čovek prevali prvu i drugu čašu, otvori mu se apetit i javi žeđ, i onda sručuje čašu za čašom. -Branislav Nušić
ljubav-jedna-vrsta-pijanstva-kad-ovek-prevali-prvu-i-drugu-au-otvori-mu-se-apetit-i-javi-e-i-onda-sruuje-au-za-aom
Onaj koji želi da se obogati za jedan dan će visiti za jednu godinu. -Leonardo da Vinči
onaj-koji-eli-da-se-obogati-za-jedan-dan-e-visiti-za-jednu-godinu