Kakve su ti uobičajene misli, takva će biti i narav tvoje duše – jer misli duši daju boju.


kakve-su-ti-uobiajene-misli-takva-e-biti-i-narav-tvoje-e-jer-misli-i-daju-boju
marko aurelijekakvesutiuobičajenemislitakvaćebitinaravtvojeduejermisliduidajubojukakve susu titi uobičajeneuobičajene mislitakva ćeće bitibiti ii naravnarav tvojetvoje dušeduše –– jerjer mislimisli dušiduši dajudaju bojukakve su tisu ti uobičajeneti uobičajene mislitakva će bitiće biti ibiti i naravi narav tvojenarav tvoje dušetvoje duše –duše – jer– jer mislijer misli dušimisli duši dajuduši daju bojukakve su ti uobičajenesu ti uobičajene mislitakva će biti iće biti i naravbiti i narav tvojei narav tvoje dušenarav tvoje duše –tvoje duše – jerduše – jer misli– jer misli dušijer misli duši dajumisli duši daju bojukakve su ti uobičajene mislitakva će biti i naravće biti i narav tvojebiti i narav tvoje dušei narav tvoje duše –narav tvoje duše – jertvoje duše – jer misliduše – jer misli duši– jer misli duši dajujer misli duši daju boju

Ako se mi okrenemo Izvoru Života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje, daju mir i utehu svuda. Moramo se izmeniti. -Otac Tadej
ako-se-mi-okrenemo-izvoru-ivota-gospod-e-nam-dati-snage-da-uvrstimo-u-sebi-misli-pune-dobra-jer-dobre-misli-dobre-elje-daju-mir-i-utehu-svuda-moramo
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Ko pjeva na bh. Evroviziji, ne da zlo ne misli, nego ne misli nikako. -Osman Džiho
ko-pjeva-na-bh-evroviziji-ne-da-zlo-ne-misli-nego-ne-misli-nikako