Kao dijete idealizirao sam sportaše pobjednike. Jedna je stvar idealizirati heroje, a potpuno druga stvar je zamišljati sebe na njihovom mjestu. Kad sam vidio izvanredne ljude, rekao sam sebi: Ja mogu biti na tom mjestu.


kao-dijete-idealizirao-sam-sportae-pobjednike-jedna-stvar-idealizirati-heroje-a-potpuno-druga-stvar-zamiljati-sebe-na-njihovom-mjestu-kad-sam-vidio
arnold scwarzeneggerkaodijeteidealiziraosamsportaepobjednikejednastvaridealiziratiherojepotpunodrugazamiljatisebenanjihovommjestukadvidioizvanredneljuderekaosebijamogubititomkao dijetedijete idealiziraoidealizirao samsam sportašesportaše pobjednikejedna jeje stvarstvar idealiziratiidealizirati herojepotpuno drugadruga stvarstvar jeje zamišljatizamišljati sebesebe nana njihovomnjihovom mjestukad samsam vidiovidio izvanredneizvanredne ljuderekao samsam sebija mogumogu bitibiti nana tomtom mjestukao dijete idealiziraodijete idealizirao samidealizirao sam sportašesam sportaše pobjednikejedna je stvarje stvar idealiziratistvar idealizirati herojea potpuno drugapotpuno druga stvardruga stvar jestvar je zamišljatije zamišljati sebezamišljati sebe nasebe na njihovomna njihovom mjestukad sam vidiosam vidio izvanrednevidio izvanredne ljuderekao sam sebija mogu bitimogu biti nabiti na tomna tom mjestu

Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam. -Oskar Vajld
kad-sam-bio-mlad-verovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-u-ivotu-sad-kad-sam-ostario-to-znam
Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam
Danas svi znaju da sam na tebe mislio kad sam rekao:
danas-svi-znaju-da-sam-na-tebe-mislio-kad-sam-rekao-ona-kae-balkonu-da-ga-voli-i-balkon-se-srui-u-tom-asu
Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Ne živite tako da ugađate drugima, budite sebi na prvom mjestu. -Oprah Winfrey
ne-ivite-tako-da-ugaate-drugima-budite-sebi-na-prvom-mjestu