Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je mit atomskog doba – već u mogućnosti da promenimo sebe.


kao-ljudskim-biima-naa-veliina-ne-i-toliko-u-mogunosti-da-promenimo-svet-jer-to-mit-atomskog-doba-ve-u-mogunosti-da-promenimo-sebe
mahatma gandikaoljudskimbićimanaaveličinaneležitolikomogućnostidapromenimosvetjertomitatomskogdobavećsebekao ljudskimljudskim bićimanaša veličinaveličina nene ležileži tolikotoliko uu mogućnostimogućnosti dada promenimopromenimo svetsvet –– jerje mitmit atomskogatomskog dobadoba –– većveć uu mogućnostimogućnosti dada promenimopromenimo sebekao ljudskim bićimanaša veličina neveličina ne ležine leži tolikoleži toliko utoliko u mogućnostiu mogućnosti damogućnosti da promenimoda promenimo svetpromenimo svet –svet – jerjer to jeje mit atomskogmit atomskog dobaatomskog doba –doba – već– već uveć u mogućnostiu mogućnosti damogućnosti da promenimoda promenimo sebenaša veličina ne leživeličina ne leži tolikone leži toliko uleži toliko u mogućnostitoliko u mogućnosti dau mogućnosti da promenimomogućnosti da promenimo svetda promenimo svet –promenimo svet – jer– jer to jejer to je mitje mit atomskog dobamit atomskog doba –atomskog doba – većdoba – već u– već u mogućnostiveć u mogućnosti dau mogućnosti da promenimomogućnosti da promenimo sebenaša veličina ne leži tolikoveličina ne leži toliko une leži toliko u mogućnostileži toliko u mogućnosti datoliko u mogućnosti da promenimou mogućnosti da promenimo svetmogućnosti da promenimo svet –da promenimo svet – jersvet – jer to je– jer to je mitjer to je mit atomskogje mit atomskog doba –mit atomskog doba – većatomskog doba – već udoba – već u mogućnosti– već u mogućnosti daveć u mogućnosti da promenimou mogućnosti da promenimo sebe

Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet - jer to je mit atomskog doba - već u mogućnosti da promenimo sebe. -Mahatma Gandi
kao-ljudskim-biima-naa-veliina-ne-i-toliko-u-mogunosti-da-promenimo-svet-jer-to-mit-atomskog-doba-ve-u-mogunosti-da-promenimo-sebe
Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi. -Herman Hese
imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
Nema potrebe da zamišljamo kako će svet nestati u vatri ili ledu. Postoje još dve mogućnosti: jedna je papirologija, druga je nostalgija. -Frenk Zapa
nema-potrebe-da-zamiljamo-kako-e-svet-nestati-u-vatri-ili-ledu-postoje-jo-dve-mogunosti-jedna-papirologija-druga-nostalgija
Stalno se krećite napred, jer akcija stvara impuls, a impuls stvara nepredvidive mogućnosti. -Nik Vujičić
stalno-se-kreite-napred-jer-akcija-stvara-impuls-a-impuls-stvara-nepredvidive-mogunosti