Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet - jer to je mit atomskog doba - već u mogućnosti da promenimo sebe.


kao-ljudskim-biima-naa-veliina-ne-i-toliko-u-mogunosti-da-promenimo-svet-jer-to-mit-atomskog-doba-ve-u-mogunosti-da-promenimo-sebe
mahatma gandikaoljudskimbićimanaaveličinaneležitolikomogućnostidapromenimosvetjertomitatomskogdobavećsebekao ljudskimljudskim bićimanaša veličinaveličina nene ležileži tolikotoliko uu mogućnostimogućnosti dada promenimopromenimo svetsvetjerje mitmit atomskogatomskog dobadobavećveć uu mogućnostimogućnosti dada promenimopromenimo sebekao ljudskim bićimanaša veličina neveličina ne ležine leži tolikoleži toliko utoliko u mogućnostiu mogućnosti damogućnosti da promenimoda promenimo svetpromenimo svetjer to jeje mit atomskogmit atomskog dobaatomskog dobaveć uveć u mogućnostiu mogućnosti damogućnosti da promenimoda promenimo sebenaša veličina ne leživeličina ne leži tolikone leži toliko uleži toliko u mogućnostitoliko u mogućnosti dau mogućnosti da promenimomogućnosti da promenimo svetda promenimo svetjer to jejer to je mitje mit atomskog dobamit atomskog dobaveć u mogućnostiveć u mogućnosti dau mogućnosti da promenimomogućnosti da promenimo sebenaša veličina ne leži tolikoveličina ne leži toliko une leži toliko u mogućnostileži toliko u mogućnosti datoliko u mogućnosti da promenimou mogućnosti da promenimo svetmogućnosti da promenimo svetjer to je mitjer to je mit atomskogje mit atomskog dobaveć u mogućnosti daveć u mogućnosti da promenimou mogućnosti da promenimo sebe

Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je mit atomskog doba – već u mogućnosti da promenimo sebe. -Mahatma Gandi
kao-ljudskim-biima-naa-veliina-ne-i-toliko-u-mogunosti-da-promenimo-svet-jer-to-mit-atomskog-doba-ve-u-mogunosti-da-promenimo-sebe
Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi. -Herman Hese
imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
Nema potrebe da zamišljamo kako će svet nestati u vatri ili ledu. Postoje još dve mogućnosti: jedna je papirologija, druga je nostalgija. -Frenk Zapa
nema-potrebe-da-zamiljamo-kako-e-svet-nestati-u-vatri-ili-ledu-postoje-jo-dve-mogunosti-jedna-papirologija-druga-nostalgija
Stalno se krećite napred, jer akcija stvara impuls, a impuls stvara nepredvidive mogućnosti. -Nik Vujičić
stalno-se-kreite-napred-jer-akcija-stvara-impuls-a-impuls-stvara-nepredvidive-mogunosti