Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.


kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
artur Šopenhauerkaotoljubavpremaživotuzapravosamostrahodsmrtitakodrutvenostljudinijedirektnaonasenaimenezasnivanaljubavidrutvunegostrahusamoćekao štošto jeje ljubavljubav premaprema životuživotu zapravozapravo samosamo strahstrah odod smrtitako ii društvenostdruštvenost ljudiljudi zapravozapravo nijenije direktnaona sene zasnivazasniva nana ljubaviljubavi premaprema društvunego nana strahustrahu odod samoćekao što ješto je ljubavje ljubav premaljubav prema životuprema životu zapravoživotu zapravo samozapravo samo strahsamo strah odstrah od smrtitako i društvenosti društvenost ljudidruštvenost ljudi zapravoljudi zapravo nijezapravo nije direktnane zasniva nazasniva na ljubavina ljubavi premaljubavi prema društvunego na strahuna strahu odstrahu od samoće

Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.Postoje različiti oblici ljubavi. Jedni vole da stiču bogatstvo, drugi da pobeđuju u gimnastici, treći da budu zdravi, četvrti da nešto stvaraju, a svi ti oblici ljubavi, u završnici su ljubav prema dobru i sreći. Ljudi vole samo dobro i to tako da ono bude zauvek njihovo, što znači da ljubav ujedno teži i besmrtnosti.Nema iskrenije ljubavi, nego što je ljubav prema jelu.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi.Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu.