Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.


kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
artur Šopenhauerkaotoljubavpremaživotuzapravosamostrahodsmrtitakodrutvenostljudinijedirektnaonasenaimenezasnivanaljubavidrutvunegostrahusamoćekao štošto jeje ljubavljubav premaprema životuživotu zapravozapravo samosamo strahstrah odod smrtitako ii društvenostdruštvenost ljudiljudi zapravozapravo nijenije direktnaona sene zasnivazasniva nana ljubaviljubavi premaprema društvunego nana strahustrahu odod samoćekao što ješto je ljubavje ljubav premaljubav prema životuprema životu zapravoživotu zapravo samozapravo samo strahsamo strah odstrah od smrtitako i društvenosti društvenost ljudidruštvenost ljudi zapravoljudi zapravo nijezapravo nije direktnane zasniva nazasniva na ljubavina ljubavi premaljubavi prema društvunego na strahuna strahu odstrahu od samoće

Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi. -Erih From
ljubav-nije-primarno-odnos-prema-odreenoj-osobi-to-stav-orjentacija-bia-prema-svetu-kao-celini-ne-prema-jednom-objektu-ljubavi
Nema iskrenije ljubavi, nego što je ljubav prema jelu. -Bernard Shaw
nema-iskrenije-ljubavi-nego-to-ljubav-prema-jelu
Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi. -Erih From
ljubav-prema-bespomonom-ljubav-prema-siromanom-i-strancu-poetak-su-bratske-ljubavi
Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu. -Fridrih Niče
ljubav-prema-jednom-varvarstvo-jer-ona-ide-na-raun-svih-ostalih-to-vai-i-za-ljubav-prema-bogu