Kasno je, sećanja, uzalud se javljate, beskorisne su vaše nemoćne utehe i podsećanja na ono što je moglo biti jer što nije bilo, nije ni moglo biti, a uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo.


kasno-seanja-uzalud-se-javljate-beskorisne-su-vae-nemone-utehe-i-podseanja-na-ono-to-moglo-biti-jer-to-nije-bilo-nije-moglo-biti-a-uvek-izgleda
meša selimovićkasnosećanjauzaludsejavljatebeskorisnesuvaenemoćneutehepodsećanjanaonotomoglobitijernijebilobitiuvekizgledalepoostvarilokasno jeuzalud sese javljatebeskorisne susu vaševaše nemoćnenemoćne uteheutehe ii podsećanjapodsećanja nana onoono štošto jeje moglomoglo bitibiti jerjer štošto nijenije bilonije nini moglomoglo bitiuvek izgledaizgleda lepolepo onoono štošto sese nijenije ostvarilouzalud se javljatebeskorisne su vašesu vaše nemoćnevaše nemoćne utehenemoćne utehe iutehe i podsećanjai podsećanja napodsećanja na onona ono štoono što ješto je mogloje moglo bitimoglo biti jerbiti jer štojer što niješto nije bilonije ni mogloni moglo bitia uvek izgledauvek izgleda lepoizgleda lepo onolepo ono štoono što sešto se nijese nije ostvarilo

Uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo. -Meša Selimović
uvek-izgleda-lepo-ono-to-se-nije-ostvarilo
Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina. -Lav Tolstoj
ako-sumhja-u-svoju-veru-onda-to-ve-nije-vera-vera-samo-onda-vera-kad-u-tebi-nema-pomisli-da-bi-ono-u-ti-veruje-moglo-biti-neistina