Kažu da ćutanje obitava u zadovoljstvu,ali ja vam kažem da bunt, opiranje i prezir obitavaju u ćutanju.


kau-da-utanje-obitava-u-zadovoljstvuali-ja-vam-kaem-da-bunt-opiranje-i-prezir-obitavaju-u-utanju
halil džubrankažudaćutanjeobitavazadovoljstvualijavamkažembuntopiranjeprezirobitavajućutanjukažu dada ćutanjećutanje obitavaobitava uja vamvam kažemkažem dada buntopiranje ii prezirprezir obitavajuobitavaju uu ćutanjukažu da ćutanjeda ćutanje obitavaćutanje obitava uja vam kažemvam kažem dakažem da buntopiranje i preziri prezir obitavajuprezir obitavaju uobitavaju u ćutanjukažu da ćutanje obitavada ćutanje obitava uja vam kažem davam kažem da buntopiranje i prezir obitavajui prezir obitavaju uprezir obitavaju u ćutanjukažu da ćutanje obitava uja vam kažem da buntopiranje i prezir obitavaju ui prezir obitavaju u ćutanju

Moje ćutanje ne znači da ja ne znam šta ljudi govore iza mojih leđa. Moje ćutanje je samo znak da oni ne zaslužuju moj komentar.Narod vam je hrabar i njegova hrabrost seže do junaštva. Mogu to s pravom da kažem jer sam gledao vaše vojnike, a oni nisu bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodilačkog rata.Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem.Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam što je stvarnost, ja sam hteo tačno takvu to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem.Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete.U zadovoljstvu avanture i pobede čovek pronalazi istinsku sreću.