Klesarstvo je lako – samo ideš duboko dok ne dopreš do kože – i staneš.


klesarstvo-lako-samo-ide-duboko-dok-ne-dopre-do-koe-i-stane
mikelanđelo buonarotiklesarstvolakosamoidedubokodoknedopredokožestaneklesarstvo jeje lakolako –– samosamo idešideš dubokoduboko dokdok nene doprešdopreš dodo kožekože –i stanešklesarstvo je lakoje lako –lako – samo– samo idešsamo ideš dubokoideš duboko dokduboko dok nedok ne doprešne dopreš dodopreš do kožedo kože –kože – i– i stanešklesarstvo je lako –je lako – samolako – samo ideš– samo ideš dubokosamo ideš duboko dokideš duboko dok neduboko dok ne doprešdok ne dopreš done dopreš do kožedopreš do kože –do kože – ikože – i stanešklesarstvo je lako – samoje lako – samo idešlako – samo ideš duboko– samo ideš duboko doksamo ideš duboko dok neideš duboko dok ne doprešduboko dok ne dopreš dodok ne dopreš do kožene dopreš do kože –dopreš do kože – ido kože – i staneš

Nije važno koliko sporo ideš ukoliko ne staneš. -Konfučije
nije-vano-koliko-sporo-ide-ukoliko-ne-stane
Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan. -Jovan Dučić
ene-poinju-bivati-duboko-milosrdne-tek-kad-su-i-same-duboko-nesrene-u-srei-su-bezdune-i-pustoglave-sasvim-obratno-od-mukarca-koji-dobar-samo-kad
Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud. -Zoran Đinđić
naunici-danas-misle-duboko-umesto-jasno-ovek-mora-biti-zdrav-da-misli-jasno-ali-se-moe-misliti-duboko-i-biti-prilino-lud
Biti duboko voljen od nekog vam daje snagu, a voleti nekoga duboko vam daje hrabrost. -Lao Ce
biti-duboko-voljen-od-nekog-vam-daje-snagu-a-voleti-nekoga-duboko-vam-daje-hrabrost