Ključ besmrtnosti je živeti život vredan sećanja.


klju-besmrtnosti-iveti-ivot-vredan-seanja
brus liključbesmrtnostiživetiživotvredansećanjaključ besmrtnostibesmrtnosti jeje živetiživeti životživot vredanvredan sećanjaključ besmrtnosti jebesmrtnosti je živetije živeti životživeti život vredanživot vredan sećanjaključ besmrtnosti je živetibesmrtnosti je živeti životje živeti život vredanživeti život vredan sećanjaključ besmrtnosti je živeti životbesmrtnosti je živeti život vredanje živeti život vredan sećanja

Ovde ljudi sirotinjski posmatraju život. Uvek se tražilo to od čega će se živeti. -Duško Ttrifunović
ovde-ljudi-sirotinjski-posmatraju-ivot-uvek-se-trailo-to-od-ega-e-se-iveti
Svaka osoba mora živeti svoj život kao uzor drugima. -Roza Parks
svaka-osoba-mora-iveti-svoj-ivot-kao-uzor-drugima