Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.


klonim-se-ljudi-koji-misle-da-drskost-hrabrost-a-nenost-kukaviluk-a-klonim-se-i-onih-koji-misle-da-brbljanje-mudrost-a-utanje-neznanje
halil džubranklonimseljudikojimisledadrskosthrabrostnežnostkukavičlukklonimonihbrbljanjemudrostćutanjeneznanjeklonim sese ljudiljudi kojikoji mislemisle dada jeje drskostdrskost hrabrostnežnost kukavičlukklonim sese ii onihonih kojikoji mislemisle dada jeje brbljanjebrbljanje mudrostćutanje neznanjeklonim se ljudise ljudi kojiljudi koji mislekoji misle damisle da jeda je drskostje drskost hrabrosta nežnost kukavičluka klonim seklonim se ise i onihi onih kojionih koji mislekoji misle damisle da jeda je brbljanjeje brbljanje mudrosta ćutanje neznanjeklonim se ljudi kojise ljudi koji misleljudi koji misle dakoji misle da jemisle da je drskostda je drskost hrabrosta klonim se iklonim se i onihse i onih kojii onih koji misleonih koji misle dakoji misle da jemisle da je brbljanjeda je brbljanje mudrostklonim se ljudi koji mislese ljudi koji misle daljudi koji misle da jekoji misle da je drskostmisle da je drskost hrabrosta klonim se i onihklonim se i onih kojise i onih koji mislei onih koji misle daonih koji misle da jekoji misle da je brbljanjemisle da je brbljanje mudrost

Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk, a klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutnja neznanje. -Halil Džubran
klonim-se-ljudi-koji-misle-da-drskost-hrabrost-a-nenost-kukaviluk-a-klonim-se-i-onih-koji-misle-da-brbljanje-mudrost-a-utnja-neznanje
Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nježnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a šutnja neznanje. -Kahlil Gibran
klonim-se-ljudi-koji-misle-da-drskost-hrabrost-a-njenost-kukavnost-a-klonim-se-i-onih-koji-misle-da-brbljanje-mudrost-a-utnja-neznanje
Najsigurniji način da pokvarite mladog čovjeka je da ga naučite da više cijeni one koji misle isto od onih koji misle drugačije. -Fridrih Niče
najsigurniji-nain-da-pokvarite-mladog-ovjeka-da-ga-nauite-da-vie-cijeni-one-koji-misle-isto-od-onih-koji-misle-drugaije
Dobro je znati šta ljudi misle i govore, ali ne treba svakoga goniti koji što protivno rekne. Osobito ljude koji, po nesreći, imaju pravo… -Vuk Stefanović Karadžić
dobro-znati-ljudi-misle-i-govore-ali-ne-treba-svakoga-goniti-koji-to-protivno-rekne-osobito-ljude-koji-po-nesrei-imaju-pravo
Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi. -Fjodor Dostojevski
koliko-ljudi-koji-ne-misle-sami-nego-ive-od-misli-koje-su-izmislili-drugi