Knjiga bi trebalo da posluži kao sekira za smrznuto more u nama.


knjiga-bi-trebalo-da-poslui-kao-sekira-za-smrznuto-more-u-nama
franc kafkaknjigabitrebalodaposlužikaosekirazasmrznutomorenamaknjiga bibi trebalotrebalo dada poslužiposluži kaokao sekirasekira zaza smrznutosmrznuto moremore uu namaknjiga bi trebalobi trebalo datrebalo da poslužida posluži kaoposluži kao sekirakao sekira zasekira za smrznutoza smrznuto moresmrznuto more umore u namaknjiga bi trebalo dabi trebalo da poslužitrebalo da posluži kaoda posluži kao sekiraposluži kao sekira zakao sekira za smrznutosekira za smrznuto moreza smrznuto more usmrznuto more u namaknjiga bi trebalo da poslužibi trebalo da posluži kaotrebalo da posluži kao sekirada posluži kao sekira zaposluži kao sekira za smrznutokao sekira za smrznuto moresekira za smrznuto more uza smrznuto more u nama

Nažalost, naučna otkrića su često kao sekira u rukama patološkog kriminalca. -Albert Ajnštajn
naalost-nauna-otkria-su-esto-kao-sekira-u-rukama-patolokog-kriminalca
Rasizam je još uvek prisutan. Na nama je da pripremimo našu decu na ono što ih očekuje, a što bi trebalo da prevaziđemo. -Roza Parks
rasizam-jo-uvek-prisutan-na-nama-da-pripremimo-nau-decu-na-ono-to-ih-oekuje-a-to-bi-trebalo-da-prevaziemo
Mi smo kao ruže koje se nikad nisu potrudile da procvetaju kad je trebalo da cvetamo i kao da se suncu smučilo od čekanja. -Čarls Bukovski
mi-smo-kao-rue-koje-se-nikad-nisu-potrudile-da-procvetaju-kad-trebalo-da-cvetamo-i-kao-da-se-suncu-smuilo-od-ekanja
Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi. -Herman Hese
imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
A mene bi to kao trebalo da zanima ?! xD
a-mene-bi-to-kao-trebalo-da-zanima-xd