Ko je besposličario u doba setve, tome u doba žetve srp neće biti potreban!


ko-besposliario-u-doba-setve-tome-u-doba-etve-srp-nee-biti-potreban
indijska poslovicakobesposličariodobasetvetomežetvesrpnećebitipotrebanko jeje besposličariobesposličario uu dobadoba setvetome uu dobadoba žetvežetve srpsrp nećeneće bitibiti potrebanko je besposličarioje besposličario ubesposličario u dobau doba setvetome u dobau doba žetvedoba žetve srpžetve srp nećesrp neće bitineće biti potrebanko je besposličario uje besposličario u dobabesposličario u doba setvetome u doba žetveu doba žetve srpdoba žetve srp nećežetve srp neće bitisrp neće biti potrebanko je besposličario u dobaje besposličario u doba setvetome u doba žetve srpu doba žetve srp nećedoba žetve srp neće bitižetve srp neće biti potreban

Ne postoji veća žalost od prisjećanja na sreću u doba bijede. -Dante Aligieri
ne-postoji-vea-alost-od-prisjeanja-na-sreu-u-doba-bijede
Ljubav ima svoje patnje za svako životno doba. -Ivan Turgenjev
ljubav-ima-svoje-patnje-za-svako-ivotno-doba
Ne postoji veća žalost od prisećanja na sreću u doba bede. -Dante Aligijeri
ne-postoji-vea-alost-od-priseanja-na-sreu-u-doba-bede
Stare ljubavi i stare klade upale se u svako doba. -Francuske poslovice
stare-ljubavi-i-stare-klade-upale-se-u-svako-doba
Tek kada dođe hladno godišnje doba znamo da su bor i čempres zimzeleni. -Kineske poslovice
tek-kada-doe-hladno-godinje-doba-znamo-da-su-bor-i-empres-zimzeleni