Ko bi znao šta je u mislima žensku stvorenju, to je zatvorena i nepristupna pećina, godinama s njom hljeb i postelju dijeliš pa ne znaš ko je ni kakva je, obilaziš oko njenog tijela, držiš ga u rukama, a u njoj ne znaš šta je, ne vidiš šta misli. Pa čovjeku dođe žao, učini mu se da je sam na svijetu.


ko-bi-znao-u-mislima-ensku-stvorenju-to-zatvorena-i-nepristupna-peina-godinama-s-njom-hljeb-i-postelju-dijeli-pa-ne-zna-ko-kakva-obilazi-oko
meša selimovićkobiznaotamislimaženskustvorenjutozatvorenanepristupnapećinagodinamanjomhljebposteljudijelipaneznakokakvaobilaziokonjenogtijeladržigarukamanjojvidimislipačovjekudođežaoučinimusedasamnasvijetuko bibi znaoznao štau mislimamislima ženskužensku stvorenjuje zatvorenazatvorena ii nepristupnanepristupna pećinagodinama ss njomnjom hljebhljeb ii posteljupostelju dijelišdijeliš papa nene znašznaš koko jeni kakvakakva jeobilaziš okooko njenognjenog tijeladržiš gaga uu rukamau njojnjoj nene znašznaš štane vidišvidiš štašta mislipa čovjekučovjeku dođedođe žaoučini mumu sese dada jeje samsam nana svijetuko bi znaobi znao štaznao šta jeje u mislimau mislima ženskumislima žensku stvorenjuje zatvorena izatvorena i nepristupnai nepristupna pećinagodinama s njoms njom hljebnjom hljeb ihljeb i posteljui postelju dijelišpostelju dijeliš padijeliš pa nepa ne znašne znaš koznaš ko jeko je nije ni kakvani kakva jeobilaziš oko njenogoko njenog tijeladržiš ga uga u rukamaa u njoju njoj nenjoj ne znašne znaš štaznaš šta jene vidiš štavidiš šta mislipa čovjeku dođečovjeku dođe žaoučini mu semu se dase da jeda je samje sam nasam na svijetu

Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo. -Otac Tadej
ne-lutajmo-mislima-i-ne-gledajmo-drugi-rade-nego-gledajmo-mi-radimo-od-nas-proizilazi-da-li-teimo-ili-osuujemo-da-li-pratamo-ili-volimo
Ja sam ostavio toliko zagonetki i nejasnoća da će profesori biti zauzeti godinama prepirući se oko toga na šta sam mislio. To je jedini način da se obezbedi besmrtnost. -Džejms Džojs
ja-sam-ostavio-toliko-zagonetki-i-nejasnoa-da-e-profesori-biti-zauzeti-godinama-prepirui-se-oko-toga-na-sam-mislio-to-jedini-nain-da-se-obezbedi
Kad god ne znaš šta da radiš sa sobom, opusti se.
kad-god-ne-zna-da-radi-sobom-opusti-se